Εστιάζουμε στις λύσεις και όχι στα προβλήματα, ενώ εκεί που οι πολλοί βλέπουν καταστροφές εμείς εντοπίζουμε μεγάλες ευκαιρίες. Ιχνηλατούμε και Χρησιμοποιούμε συνδυαστικά όλες τις τεχνικές του management για να Διαχειριστούμε επωφελώς την πολυπλοκότητα του εξωτερικού περιβάλλοντος, να Εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες που αναδύονται στη νέα ψηφιακή οικονομία και δικτυακή κοινωνία και να Αναπτύξουμε δυναμικά τις επιχειρήσεις. Η Επιχειρησιακή Μεταβίβαση για να είναι Επιτυχής, πριν από την τελική παρέμβαση, απαιτεί έλεγχο, ανάλυση, οργάνωση και εκτενή σχεδιασμό. Αναδιαρθρώνουμε, επανασχεδιάζουμε και βελτιώνουμε την υφιστάμενη εταιρική δομή δουλεύοντας με ριζικές μεθόδους και τα κάτωθι Δοκιμασμένα και Αποτελεσματικά Εργαλεία.

Χαρτογράφηση (mapping) της κατάστασης των ΜμΕ.
Οργάνωση διαφανούς αγοράς (ανοιχτή πλατφόρμα) για την αντιστοίχιση προτιμήσεων και παροχή βοήθειας σε δυνητικούς πωλητές και αγοραστές.
Σφαιρική αποτίμηση της υπάρχουσας κατάστασης (έλεγχος management), ανάκτηση ισολογισμών, έλεγχος βιωσιμότητας και εκτίμηση (αποτίμηση) της επιχειρησιακής αξίας.
Σχέδιο διασφάλισης της επιχειρησιακής συνέχειας.
Σχέδιο ενίσχυσης της επιχειρησιακής αξίας.
Σχέδιο μετασχηματισμού (μετατροπή της επικερδούς δραστηριότητας σε επιχείρηση και κεφαλαιοποίηση της ιστορικής διαδρομής).
Σχέδιο λειτουργικής διάρθρωσης (ανάπτυξη του επιχειρησιακού καμβά) ή αναδιάρθρωσης (βελτίωση της υφιστάμενης εταιρικής δομής, ανάπτυξη των αναγκαίων υποδομών, συστημάτων και διαδικασιών, ανασυγκρότηση δεξιοτήτων και στρατηγικών).
Σχέδιο οικονομικής αναδιάρθρωσης (βελτιστοποίηση σταθερού και μεταβλητού κόστους, αναδιάρθρωση χρεών, ανάκτηση της ρευστότητας).
Σχέδιο ανάπτυξης του Inbound & Outbound Marketing (ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων, νέων αγορών, νέων πηγών κέρδους, κ.λπ.).
Σχέδιο διεθνοποίησης (ενίσχυση εξωστρέφειας) της επιχείρησης.
Ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου και αναζήτηση ευκαιριών.
Σύμβαση εμπιστευτικότητας.
Δημιουργία Profile χρηματοδότησης για την εξαγορά.
Ανώνυμο Εταιρικό Profile (Co’s Profile)
Ενημερωτικό υπόμνημα (Offering Memorandum) και διαχείριση επαφών με δυνητικούς αγοραστές.
Έκθεση Δέουσας Επιμέλειας (Due Diligence Report). Λεπτομερής νομικός και οικονομικός έλεγχος, δηλαδή, στην υπό Εξαγορά Επιχείρηση με στόχο την Αξιολόγηση της επένδυσης, την Εξάλειψη των εγγενών κινδύνων, τη Δυνατότητα της για Επιχειρησιακή Ανάκαμψη, την Ανάγκη της για καινούργια κεφάλαια και γενικά την Παροχή πληροφοριών στο εν δυνάμει Αγοραστή.
Συμφωνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Letter of Intent).
Συμφωνία Μεταβίβασης.

Στηρίζουμε το Παρόν, Σχεδιάζουμε το Μέλλον, Διασφαλίζουμε την Επιχειρησιακή Συνέχεια.

Εργαλειοθήκη Μεταβίβασης των Small/Mid-Corporate Επιχειρήσεων: Κωδικοποιήσαμε το σχετικό θεσμικό πλαίσιο. Ανιχνεύουμε τις (ενδο)επιχειρησιακές ανεπάρκειες και δυσλειτουργίες (επικαλύψεις). Πιστοποιούμε τη βιωσιμότητα. Αποτιμούμε την επιχειρησιακή αξία. Επικοινωνούμε (προωθούμε) τις επιχειρηματικές ευκαιρίες (σε μεγάλα & σχετικά ακροατήρια). Κτίζουμε (εδραιώνουμε) συνεργασίες. Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε τη διαδικασία μεταβίβασης (από την οργάνωση της στρατηγικής και τη μεγιστοποίηση της απόδοσης εξόδου, μέχρι την ανεύρεση του δυνητικού επενδυτή και το κλείσιμο της συμφωνίας).