Μια επιχειρησιακή μεταβίβαση απαιτεί γενικά περισσότερα οικονομικά κεφάλαια σε σχέση με τη σύσταση μιας νέας επιχείρησης, δεδομένου ότι πρέπει να πληρωθούν όχι μόνο τo υλικό κεφάλαιο, αλλά και οι σχέσεις με τους πελάτες και προμηθευτές, η εμπορική φήμη (goodwill), οι προσδοκίες για μελλοντικά έσοδα, κ.λπ.

Λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα των εμπλεκομένων μερών και τα όρια των δυνατοτήτων αποπληρωμής της υπό μεταβίβαση επιχείρησης, η πλέον κατάλληλη χρηματοδοτική λύση επιχειρησιακής μεταβίβασης έγκειται σε ένα συνδυασμό χρηματοδότησης από ίδια κεφάλαια, ενδιάμεσης χρηματοδότησης και ξένα κεφάλαια (έκδοση νέων μετοχών ή έκδοση χρέους μέσω δανειστών). Επιπλέον, ο φθηνός δανεισμός έχει δημιουργήσει μια καινούργια γενιά αγοραστών, τις κεφαλαιουχικές εταιρίες ιδιωτικών συμμετοχών, οι οποίες έχουν αποδεδειγμένη ικανότητα μόχλευσης των ιδιωτικών τους κεφαλαίων σε επενδυτικά σχέδια υψηλής προστιθέμενης αξίας. Τις περισσότερες φορές, βρίσκεται έγκαιρα εξατομικευμένη λύση για την εξαγορά και ανάπτυξη μιας βιώσιμης επιχείρησης.

Ολιστική Υποστήριξη από την οργάνωση του φακέλου μέχρι τη χρηματοδότηση. Γνωρίζουμε άριστα τις χρηματοδοτικές πηγές και τα προϊόντα τους, Έχουμε την τεχνογνωσία και τα υποστηρικτικά εργαλεία.

Δεδομένης της αυξανόμενης σημασίας των επιχειρησιακών μεταβιβάσεων αλλά και για την προώθηση/στήριξη αυτών θα πρέπει να αναπτυχθούν ειδικά χρηματοδοτικά προϊόντα όπως: επιχορήγηση κεφαλαίου, επιδότηση του δανειστικού επιτοκίου, φορολογικά κίνητρα και εύκολη πρόσβαση σε εργαλεία χρηματοοικονομικής τεχνικής που διευκολύνουν τη χρηματοδότηση όπως: τα ανακυκλούμενα δάνεια ή άλλες μορφές πιστοδοτήσεων και συμμετοχών, π.χ. τραπεζικές εγγυήσεις και αντεγγυήσεις, μικροδάνεια, υβριδική χρηματοδότηση, επιχειρηματικά κεφάλαια (venture capital), πληθοχρηματοδότηση (Crowd–Funding), κεφάλαια σποράς (seed capital) και κεφάλαια εκκίνησης. Η οικονομική συνδρομή αυτού του τύπου θα μπορούσε επιπλέον να συνδέεται με επανεξέταση της βιωσιμότητας (μελέτη βιωσιμότητας) των υπό μεταβίβαση επιχειρήσεων. Αυτό θα συνεπαγόταν πρόσθετη ασφάλεια όχι μόνο για τον οργανισμό που παρέχει ενίσχυση, αλλά και για τον εκδοχέα.

Πηγές Χρηματοδότησης

Τραπεζική Χρηματοδότηση

Τράπεζες

Σε ότι αφορά τον Τραπεζικό Δανεισμό (εκτός των προγραμμάτων ΕΣΠΑ και του Αναπτυξιακού νόμου), ενεργά είναι προγράμματα όπως το Jeremie και το Jessica (για έργα ΣΔΙΤ), δάνεια σε συνεργασία [με το Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο (IfG) & το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την Ανταγωνιστικότητα των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (COSME)] και οι συγχρηματοδοτούμενες με το Ταμείο Επιχειρηματικότητας (ΕΤΕΑΝ) δράσεις Επιχειρηματικής Επανεκκίνησης (ΤΕΠΙΧ).

Αναπτυξιακή Τράπεζα

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα σκοπεί στην προώθηση της δίκαιης, βιώσιμης και ολιστικής ανάπτυξης της οικονομίας σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Κύρια αποστολή του φορέα είναι η ενεργή στήριξη (με όρους βιωσιμότητας) των Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (MSMEs) μέσω Προγραμμάτων Δανειοδότησης, Εγγυοδοσίας και Διευκόλυνσης της πρόσβασης τους σε Πηγές Χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση και κάλυψη τυχόν δυσλειτουργιών της αγοράς.

Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων & Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) ανήκει στον όμιλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕτΕπ) και στηρίζει τη χρηματοδότηση υψηλού κινδύνου για τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) της Ευρώπης και στρατηγικές επενδύσεις σε βασικούς τομείς, όπως: οι υποδομές, η εκπαίδευση, η έρευνα και η καινοτομία. Η Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων (ΕΠΕΕ) είναι το διαδικτυακό σημείο συνάντησης των επενδυτών από όλον τον κόσμο και των φορέων υλοποίησης έργων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕτΕπ)

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕτΕπ) χρηματοδοτεί Μικρές & Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ) μέσω του προγράμματος ΙννοVFin MidCAP Growth Finance. Το πρόγραμμα αυτό έχει τη χρηματοοικονομική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσω των χρηματοοικονομικών εργαλείων του προγράμματος HORIZON 2020. Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα στην ΕΤΕΠ να χορηγεί δάνεια μεταξύ €7,5 – 25 εκατ. σε καινοτόμες επιχειρήσεις, για την ενίσχυση των επενδύσεών τους. Το πρόγραμμα παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Ελλάδα, γιατί απευθύνεται σε ΜμΕ και προσανατολίζεται στη χρηματοδότηση επενδυτικών προγραμμάτων με βαθύ ρίσκο. Μέσω του Advisory Hub της ΕΤΕΠ μπορούν να ληφθούν όλες οι πληροφορίες.

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD)

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) στο πλαίσιο επιχειρησιακής αναδιάρθρωσης χρηματοδοτεί απευθείας επιχειρήσεις (μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Pillarstone), χωρίς τη διαμεσολάβηση των τραπεζών με στόχο την υλοποίηση αναπτυξιακών επενδυτικών σχεδίων που ενισχύουν τη διεθνή ανταγωνιστικότητά τους. Οι επενδύσεις της EBRD, είτε με μορφή δανεισμού είτε ως κεφαλαιουχικές συμμετοχές κατευθύνονται σε βιώσιμες επιχειρήσεις.

Εξωτραπεζική ή Συμμετοχική Χρηματοδότηση

Πληθοχρηματοδότηση (Crowd–Funding)

Εκτός από τους κλασικούς τρόπους χρηματοδότησης, υπάρχει πλέον και η Πληθοχρηματοδότηση. Φέρεται σαν το μοντέλο ανάπτυξης του 21ου αιώνα. Η ιδέα της πληθοχρηματοδότησης (Crowd-Funding) ξεκίνησε το 1997. Ως όρος πρωτοεμφανίστηκε το 2006 σαν μία από τις τέσσερις (04) μορφές πληθοπορισμού (Crowd-Sourcing) που διέκρινε εκείνη τη χρονιά ο αρθρογράφος Jeff Howe του περιοδικού Wired: Crowd-Funding (συλλογική συγκέντρωση χρηματικών κεφαλαίων), Crowd–Creation (συλλογική δημιουργία), Crowd–Voting (συλλογική ψηφοφορία) και Crowd–Wisdom (συλλογική ευφυΐα).

Εταιρίες Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΕΚΕΣ)

Η Εταιρία Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Ε.Κ.Ε.Σ.) είναι Ανώνυμη Εταιρία με αποκλειστικό σκοπό τη συμμετοχή στο κεφάλαιο επιχειρήσεων. Η Ε.Κ.Ε.Σ. επενδύει σε συμμετοχές (μετοχές Α.Ε. ή εταιρικά μερίδια Ε.Π.Ε.), σε ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές, παρέχει εγγύηση για τη χορήγηση δανείων, κ.λ.π.

Listed Funds

Τα Listed Funds είναι επενδυτικά οχήματα που συγκεντρώνουν κεφάλαια από επενδυτές και επενδύουν σε Εταιρίες και Έργα. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τους είναι ότι εισάγονται στο Χρηματιστήριο. Χρησιμοποιούν όλα τα διαθέσιμα χρηματοοικονομικά εργαλεία χρηματοδότησης. Δηλαδή: μπορούν να δώσουν δάνεια, εταιρικά ομόλογα, να συνεισφέρουν στο μετοχικό κεφάλαιο, να αγοράσουν warrants, κ.λ.π.. H επιλογή των επενδύσεων γίνεται με όρους αγοράς, καθώς δεν πρόκειται για επιδοτήσεις αλλά για επένδυση με σκοπό να αναπτυχθεί η εταιρία και να υπάρξει απόδοση σε όλους τους επενδυτές. Το μικρό μέγεθος της εταιρίας και το ποσό της επένδυσης του τελικού επενδυτή δεν αποτελεί εμπόδιο (σε αντίθεση με την άμεση επένδυση σε μια μικρή ΜμΕ). Οι ΑΕΕΑΠ (Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας) και οι ΑΕΕΧ (Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου) αποτελούν παραδείγματα listed funds.

COSME Financial Instruments

The program for the Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises (COSME) is improving access to finance for SMEs through two financial instruments that have been available since August 2014.

European Innovation Council (EIC)

The EIC pilot supports top-class innovators, entrepreneurs, small companies and scientists with bright ideas and the ambition to scale up internationally. It brings together the parts of Horizon 2020 that provide funding, advice and networking opportunities for those at cutting edge of innovation.

With this aim the European Commission on the 18 March 2019 published the updated version of the Work Program called Enhanced European Innovation Council (EIC) pilot for the period 2019-2020 of Horizon 2020 program, with the allocated budget of around 2 billion euros. The updated Work Program brings together a number of existing funding instruments and some new features, which will foresee next Horizon Europe 2021-2027 Program. Particularly, the Pathfinder (FET Open and FET Proactive) will support ambitious and high-risky collaborative research projects aiming at developing radical and innovative technologies.

The Accelerator (SME Instrument) will address SMEs and start-ups with radically innovative marketable ideas, with the aim of accelerating their scaling-up on European and global markets.

Among the main changes introduced in the updated version of the Work Program are:

  • Phase 1 SME Instrument will be discontinued; the final deadline for applications will be 5 September 2019.
  • New financing option, an equity component, is integrated in the current Phase 2 SME Instrument (EIC Accelerator), starting from October 9th 2019. From this deadline the funding will be provided in the form of grant only, or blended finance (combining grant and equity).
  • Further details on the equity option will be announced by the Commission in the coming weeks.
  • Starting from the 9 October 2019 single beneficiary only (a single company, not a consortium) can apply for Phase 2/EIC Accelerator.

The current Work Program 2019-2020 brings together under the common Framework several Instruments such as Open FETs, Proactive FETs, SME InstrumentsFast Track to Innovation and Inducement Prize, in order to strengthen breakthrough innovations and to provide support to innovative firms and entrepreneurs with the potential to scale up rapidly at European and global levels.

For more information, you could visit this link.

Υποστήριξη & Εργαλεία

Έκθεση Δέουσας Επιμέλειας (Due Diligence Report)

Ενδελεχής έλεγχος όσον αφορά την νομική, οικονομική, επιχειρησιακή, λειτουργική και φορολογική κατάσταση της εταιρείας, τα αποτελέσματα του οποίου θα τεθούν υπόψη ενδιαφερόμενων επενδυτών. Επιδιώκονται: η  ολιστική αναδιάρθρωση (οικονομική & λειτουργική), η ανάσχεση του κινδύνου (καταστολή των κρισιακών συμπτωμάτων), η επαναφορά της εταιρίας στην κανονικότητα (ανάκτηση της εμπιστοσύνης), η ανάπτυξη και η εφαρμογή συστήματος διασφάλισης της επιχειρησιακής συνέχειας και η επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης. H συγκεκριμένη δράση είναι απαραίτητη μόνο στην περίπτωση που η εταιρία (ες) επιδιώξει: χρηματοδότηση, τη δημιουργία νέων συνεργιών, συνεργασιών και δικτύωσης.

Ετήσια Οικονομική Αναφορά (Annual Report)

An annual report is a comprehensive report on a company's activities throughout the preceding year. Annual reports are intended to give shareholders and other interested people information about the company's activities and financial performance. They may be considered as grey literature. Most jurisdictions require companies to prepare and disclose annual reports, and many require the annual report to be filed at the company's registry. Companies listed on a stock exchange are also required to report at more frequent intervals (depending upon the rules of the stock exchange involved).

Επιχειρηματικό Σχέδιο (Business Plan)

Τα ευκολονόητα επιχειρηματικά μας σχέδια προσπαθούν να εμφυσήσουν στους εν δυνάμει αναγνώστες αυτών την προσαρμογή της λογικής στην κουλτούρα, στις επιχειρησιακές αξίες της επιχείρησης και περιγράφουν το όραμα, τους αντικειμενικούς στόχους, τις στρατηγικές και τακτικές, την χρηματοοικονομική ενότητα (προϋπολογισμός, οικονομική κατάσταση και οι επιδόσεις της επιχείρησης, διαδικασία πρόβλεψης των μελλοντικών οικονομικών μεγεθών και επιδόσεων, αποτίμηση εξαγορών, κίνητρα χρηματοδότησης), τον έλεγχο, τα συστήματα διοίκησης, το ανθρώπινο δυναμικό, το marketing, την παραγωγή, την εξασφάλιση της ποιότητας, τους κινδύνους, κ.λπ. …

Investment Teaser

Συνοπτικό σχέδιο με σαφή περιγραφή: προϊόντων, υπηρεσιών, αγορών στόχων, βραχυχρόνιων κεφαλαιακών αναγκών και με μια οικονομική σύνοψη των ιστορικών αποτελεσμάτων και των μελλοντικών προβλέψεων της εταιρείας (σε βάθος 5ετίας). H συγκεκριμένη δράση είναι απαραίτητη μόνο στην περίπτωση που η νέα εταιρία (ες) επιδιώξει: χρηματοδότηση, τη δημιουργία νέων συνεργιών, συνεργασιών και δικτύωσης.

Μελέτη Βιωσιμότητας

Οι μελέτες βιωσιμότητας αναδεικνύουν τα βιώσιμα χαρακτηριστικά της επιχείρησης και περιλαμβάνουν: αναλυτικές πληροφορίες επιχειρηματικής επισκόπησης (σχετικά με το ιστορικό, τη δομή, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, τον κλάδο δραστηριότητας, τον ανταγωνισμό, την ανάλυση SWOT της επιχείρησης, κ.λπ.), την τρέχουσα οικονομική κατάσταση, την πρόβλεψη των οικονομικών μεγεθών σε βάθος 5ετίας και την επιχειρηματική προοπτική.

Proposal Writing

A strong business proposal is a top opportunity to win new business. Key sections of a funding proposal are: project title/cover page, project overview, background information/statement of the problem, project detail, available resources, needed resources, and evaluation plan.

Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας

Οι επιχειρήσεις, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, μπορούν να συμμετέχουν στον Ελληνικό Κώδικα Βιωσιμότητας (Sustainable Greece 2020) και να αυτοαξιολογούνται με βάση τα 20 κριτήρια συμμόρφωσης για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η διαφάνεια είναι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του νέου αυτού εργαλείου, όπου οι επιχειρήσεις μπορούν να καταχωρίζουν στοιχεία σχετικά με την ανταπόκρισή τους στα διάφορα κριτήρια. Η μετάβαση σε αυτό το μοντέλο είναι σταδιακή μέσω τεσσάρων (04) επιπέδων συμμόρφωσης, η επαλήθευση των οποίων γίνεται από πιστοποιημένους εξωτερικούς συμβούλους. Η καταχώρηση στην πλατφόρμα (Ελληνική και Διεθνή) προϋποθέτει ετήσια συνδρομή η οποία κυμαίνεται από €800,00 – 2.500,00 (ανάλογα με το εταιρικό μέγεθος).

Στηρίζουμε το Παρόν, Σχεδιάζουμε το Μέλλον, Διασφαλίζουμε την Επιχειρησιακή Συνέχεια

Εργαλειοθήκη Μεταβίβασης των Small/Mid-Corporate Επιχειρήσεων: Κωδικοποιήσαμε το σχετικό θεσμικό πλαίσιο. Ανιχνεύουμε τις (ενδο)επιχειρησιακές ανεπάρκειες και δυσλειτουργίες (επικαλύψεις). Πιστοποιούμε τη βιωσιμότητα. Αποτιμούμε την επιχειρησιακή αξία. Επικοινωνούμε (προωθούμε) τις επιχειρηματικές ευκαιρίες (σε μεγάλα & σχετικά ακροατήρια). Κτίζουμε (εδραιώνουμε) συνεργασίες. Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε τη διαδικασία μεταβίβασης (από την οργάνωση της στρατηγικής και τη μεγιστοποίηση της απόδοσης εξόδου, μέχρι την ανεύρεση του δυνητικού επενδυτή και το κλείσιμο της συμφωνίας).