Διοίκηση Απόδοσης, Ταλέντο και Εταιρική Κουλτούρα

Το (εταιρικό) ανθρώπινο κεφάλαιο αποτελεί το σημαντικότερο περιουσιακό μας στοιχείο, είναι άμεσα συνδεδεμένο με την επιχειρησιακή μας στρατηγική και προσδίδει στον οργανισμό μας το χαρακτήρα που τον διακρίνει.

Η διαχείριση ταλέντων, η ανάπτυξη ρόλων και η εκπαίδευση (προκειμένου να αναπτυχθούν οι δεξιότητες και οι γνώσεις των εργαζομένων) είναι στο DNA της εταιρικής μας κουλτούρας. Επιπλέον, η Διοίκηση Απόδοσης (περιλαμβάνει στρατηγικές ανταμοιβής, οικονομικής ή μη φύσεως) και οι Πρακτικές Ανάπτυξης Στελεχών που ακολουθούμε έχουν στόχο την προσέλκυση, απόκτηση και διατήρηση των ικανών και αφοσιωμένων εργαζόμενων που έχει ανάγκη η επιχείρηση.

Αναζητούμε συνεργάτες με background στους παρακάτω τομείς εξειδίκευσης:
Lead Management, Marketing, Επιχειρησιακή αναδιάρθρωση, Debt relief, Συστήματα πληροφορικής, Deal advisory, Ψηφιακός μετασχηματισμός, Έλεγχος χρηματοοικονομικών καταστάσεων & Λογιστική συμμόρφωση, Εταιρικός μετασχηματισμός, M&A transactions, Ειδικός έλεγχος (Due diligence Mgmt.).

Eric Widget

CTO & Partner

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Eric Widget

CTO & Partner

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Eric Widget

CTO & Partner

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Στηρίζουμε το Παρόν, Σχεδιάζουμε το Μέλλον, Διασφαλίζουμε την Επιχειρησιακή Συνέχεια.

Εργαλειοθήκη Μεταβίβασης των Small/Mid-Corporate Επιχειρήσεων: Κωδικοποιήσαμε το σχετικό θεσμικό πλαίσιο. Ανιχνεύουμε τις (ενδο)επιχειρησιακές ανεπάρκειες και δυσλειτουργίες (επικαλύψεις). Πιστοποιούμε τη βιωσιμότητα. Αποτιμούμε την επιχειρησιακή αξία. Επικοινωνούμε (προωθούμε) τις επιχειρηματικές ευκαιρίες (σε μεγάλα & σχετικά ακροατήρια). Κτίζουμε (εδραιώνουμε) συνεργασίες. Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε τη διαδικασία μεταβίβασης (από την οργάνωση της στρατηγικής και τη μεγιστοποίηση της απόδοσης εξόδου, μέχρι την ανεύρεση του δυνητικού επενδυτή και το κλείσιμο της συμφωνίας).