Οι πιστοποιημένες από την CORTMA επιχειρήσεις έχουν υποβληθεί σε διαδικασία Δέουσας Επιμέλειας (Due Diligence). Ο όρος Due Diligence αναφέρεται στην αναγκαία και ακριβή πληροφόρηση την οποία πρέπει να λάβει ένα πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) πριν από την είσοδό του σε μια συμφωνία ή συναλλαγή με άλλα πρόσωπα.

Ένα έργο Due Diligence περιλαμβάνει τη λεπτομερή διάγνωση, εξέταση, έρευνα, ανάλυση και αναθεώρηση όλων των χρηματοοικονομικών στοιχείων της επιχείρησης, (στοιχεία τα οποία συνήθως κρίνονται σε μία συναλλαγή πώλησης, συγχώνευσης ή απορρόφησης) εμφανιζομένων ή μη στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και της νομικής υπόστασης (νομική δέουσα επιμέλεια ή νομικός έλεγχος).

Σε περίπτωση εισόδου επενδυτών και όχι πλήρους εξαγοράς, οι πωλητές μπορούν επίσης με την σειρά τους να εκτελούν μια έρευνα Δέουσας Επιμέλειας με τους αγοραστές. Με τον τρόπο αυτό, αποφεύγονται, κατά το δυνατόν, οι περιττές επιχειρηματικές βλάβες που μπορεί να προκύψουν από περιουσιακά στοιχεία ή/και υποχρεώσεις των οποίων η αξία υποτιμάται και αντίστροφα, είτε έχουν μηδενική αξία και έχουν δηλωθεί ψευδώς ή με ανακρίβεια.

Αναδεικνύουμε και Πιστοποιούμε τις βιώσιμες Small/Mid Corporate Επιχειρήσεις.

Σε ένα έργο Δέουσας επιμέλειας (Due Diligence) από την σκοπιά των ελεγκτών, εκτός περιορισμού ή προσδιορισμένου με συμφωνία αντικειμένου, εξετάζονται, ερευνούνται ή παρακολουθούνται οι παρακάτω επιχειρησιακές περιοχές.

Ιστορικό και στρατηγική θέση, επιχειρηματική επισκόπηση, ανθρώπινο δυναμικό, λογιστικά και πληροφοριακά συστήματα, πωλήσεις (συγκριτική μελέτη πραγματοποιηθεισών πωλήσεων με τις προβλέψεις πωλήσεων), αγορές και προμήθειες (γενικότερα οι δαπάνες), στοιχεία του ενεργητικού, στοιχεία του παθητικού, αμφοτεροβαρείς υποχρεώσεις και λογαριασμοί τάξεως (commitments, contingences and litigation), περιβαλλοντικά θέματα, προϋπολογισμοί και φορολογία (έρευνα εκθέσεων ελέγχων των φορολογικών αρχών για την τελευταία τριετία).

Στηρίζουμε το Παρόν, Σχεδιάζουμε το Μέλλον, Διασφαλίζουμε την Επιχειρησιακή Συνέχεια.

Εργαλειοθήκη Μεταβίβασης των Small/Mid-Corporate Επιχειρήσεων: Κωδικοποιήσαμε το σχετικό θεσμικό πλαίσιο. Ανιχνεύουμε τις (ενδο)επιχειρησιακές ανεπάρκειες και δυσλειτουργίες (επικαλύψεις). Πιστοποιούμε τη βιωσιμότητα. Αποτιμούμε την επιχειρησιακή αξία. Επικοινωνούμε (προωθούμε) τις επιχειρηματικές ευκαιρίες (σε μεγάλα & σχετικά ακροατήρια). Κτίζουμε (εδραιώνουμε) συνεργασίες. Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε τη διαδικασία μεταβίβασης (από την οργάνωση της στρατηγικής και τη μεγιστοποίηση της απόδοσης εξόδου, μέχρι την ανεύρεση του δυνητικού επενδυτή και το κλείσιμο της συμφωνίας).