Καλώς ήρθατε στον κόμβο της Αγοράς για την Μεταβίβαση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΑΜΜμΕ)

Σχεδιάζουμε, Οργανώνουμε, Προωθούμε & Διευκολύνουμε τη Μεταβίβαση των Επιχειρήσεων

Καλώς ήρθατε στον κόμβο της Αγοράς για την Μεταβίβαση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΑΜΜμΕ)

Σχεδιάζουμε, Οργανώνουμε, Προωθούμε & Διευκολύνουμε τη Μεταβίβαση των Επιχειρήσεων

Επιχειρηματικό Οικοσύστημα (Δια-τομεακής Συνεργασίας) για την Μεταβίβαση των Small/Mid-Corporate Επιχειρήσεων

Δίκτυο από επιταχυντές επιχειρηματικών ευκαιριών, συμπεριλαμβανομένων: μικρομεσαίοι, ενεργοί & εκκολαπτόμενοι επιχειρηματίες, επενδυτές, άγγελοι επενδυτές, τράπεζες, επιμελητήρια, εκκολαπτήρια και θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων και άλλοι εξειδικευμένοι συνομιλητές όπως οι σύμβουλοι επιχειρήσεων, ορκωτοί ελεγκτές, φοροτεχνικοί, νομικοί, μέντορες, κ.λπ. συνεργάζονται και αναλαμβάνουν ρίσκα για ν’ αναγνωρίσουν ευκαιρίες και να προωθήσουν συστήματα καθοδήγησης με σκοπούς: την ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας, την ανάδειξη των βιώσιμων επιχειρήσεων, τη διευκόλυνση της μεταβίβασης και τη διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας.

Δυνητικός πωλητής
Το ένα τρίτο (⅓) των Ευρωπαϊκών Μικρών & Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) αντιμετωπίζει την προοπτική της μεταβίβασης για να αποτραπεί η θνησιμότητα των. Οι επιτυχείς μεταβιβάσεις ενθαρρύνουν το επιχειρηματικό πνεύμα και υποστηρίζονται ενεργά τόσο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και από τα Εθνικά Δεδομένα. Για την Ελλάδα, υπολογίζεται ότι (για την επόμενη δεκαετία) το ένα τρίτο (⅓) των ιδιοκτητών ΜμΕ κινδυνεύει από αποτυχία μεταβίβασης λόγω ηλικίας. Σας προτρέπουμε να προετοιμάστε την επιχειρηματικής σας έξοδο αξιοποιώντας τη συνεκτική (σχεδιαστική) προσέγγιση και τη δύναμη των λύσεων της CORTMA®.
η Εταιρεία Πυρήνας
Η εταιρεία Πυρήνας (orchestrator) του Οικοσυστήματος βαρύνεται με τις ευθύνες του στρατηγικού σχεδιασμού, της οργάνωσης και διαχείρισης του συνολικού συστήματος. Στο πλαίσιο των σχετικών δράσεων, η εταιρεία ανέπτυξε Πρότυπο Επιχειρησιακής Μεταβίβασης, παρέχει πρόσβαση (μέσω διεπαφής χρήστη) στους πόρους του συστήματος, συντονίζει στρατηγικές συμπράξεις και υποστηρίζει ενεργά με ορθές πρακτικές, ολοκληρωμένες λύσεις και εξατομικευμένες υπηρεσίες όλους τους επιχειρηματικούς επιταχυντές του Οικοσυστήματος. Πιστεύουμε ότι η Οργάνωση είναι επιχειρηματικό μοντέλο και αυτή η στρατηγική είναι στην ιδρυτική μας συνθήκη.
Δυνητικός Επενδυτής
Εντοπίζουμε (αναγνωρίζουμε) ευκαιρίες και προωθούμε ενεργά τη διαδοχή ή την εξαγορά μιας υπάρχουσας επιχείρησης ως εναλλακτική λύση αντί για την ίδρυση νέας. Η αγορά μιας υφιστάμενης επιχείρησης (ειδικά σε περιόδους αβεβαιότητας, μεταβλητότητας και γενικής περιστολής) μειώνει σημαντικά το επιχειρηματικό ρίσκο (από βαθύ σε ρηχό) και, η προσαρμοστικότητα (η ομαλή και αποτελεσματική μετάβαση από το παραδοσιακό πρότυπο λειτουργίας) των υφιστάμενων επιχειρήσεων στη νέα ψηφιακή οικονομία και δικτυακή κοινωνία, κεφαλαιοποιεί την ιστορική διαδρομή, δημιουργεί επιχειρηματική αξία που πολλαπλασιάζεται και επιφέρει πολλαπλάσια κέρδη.

Πρόσβαση σε Βάσεις Δεδομένων του Οικοσυστήματος

Η πύλη παρέχει διαδικτυακή είσοδο (εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ισχυρές σχεσιακές βάσεις δεδομένων) στους εγγεγραμμένους χρήστες, σε όλους τους πόρους που είναι διαθέσιμοι και σε μια σειρά από εξατομικευμένες υπηρεσίες.

Αγορά για την Μεταβίβαση Επιχειρήσεων
Μικρομεσαίας Επιχειρηματικότητας (ΑΜΜμΕ)

H CORTMA διαχειρίζεται τον κόμβο (του Ελληνικού Οικοσυστήματος) των υπό μεταβίβαση Επιχειρήσεων Μικρομεσαίας Επιχειρηματικότητας (ΜμΕ). Η Πρόταση Αξίας (Value Proposition) που εισάγει η CORTMA αναφέρεται σε μια συνεκτική λύση (με ολιστική προσέγγιση) για τη μεταβίβαση και διαχείριση της διαδοχής των ΜμΕ.

Η εταιρεία, ως ενορχηστρωτής (Orchestrator) του συνολικού συστήματος, έχει αντιληφθεί την ανάγκη χαρτογράφησης του Ελληνικού οικοσυστήματος των υπό μεταβίβαση επιχειρήσεων, τη σημασία εγγραφής αυτών σε μια οργανωμένη πλατφόρμα διαχείρισης, την αναγκαία συνθήκη για την ουσιαστική κλιμάκωση του εγχειρήματος (Scalability) και δεσμεύεται για την αμοιβαία επωφελή και συνεχή δημιουργία αξίας.

Στο πλαίσιο αυτό ο μηχανισμός δικτύωσης της CORTMA: παράγει & αξιοποιεί δευτερογενείς επιχειρησιακές πληροφορίες, εντοπίζει & ενεργοποιεί πιθανούς συμμετέχοντες, παρέχει πρόσβαση σε σχετικούς (συνεταιρικούς) πόρους μέσω διεπαφής χρήστη, πιστοποιεί βιώσιμες επιχειρήσεις, προωθεί εταιρικά profile, οργανώνει επαφές μεταξύ Αγοραστών και Πωλητών, κτίζει επιχειρηματικές συνεργασίες και υλοποιεί στρατηγικές συμμαχίες με συμβατούς στόχους.

Το εταιρικό profile ή η αγγελία πώλησης μιας επιχείρησης που αναρτάται εδώ, έχει πρόσβαση σε ισχυρές σχεσιακές βάσεις δεδομένων με ευκαιρίες δικτύωσης, ανάδειξης και Scale Up: ενεργοί & εκκολαπτόμενοι επιχειρηματίες, στελέχη επιχειρήσεων, ελεύθεροι επαγγελματίες, επενδυτές, άγγελοι επενδυτές, marketers, κλπ., χρησιμοποιούν σταθερά τον κόμβο δεδομένων της CORTMA στην προσπάθεια τους να εντοπίσουν και να εκμεταλλευτούν επιχειρηματικές ευκαιρίες.

Στο πλαίσιο του ψηφιακού περιβάλλοντος (του συνολικού επιχειρηματικού συστήματος), δημιουργήσαμε Πύλη Αγγελιών για να διευκολύνουμε και να στηρίξουμε ενεργά την μεταβίβαση ή τη διαδοχή των βιώσιμων Επιχειρήσεων Μικρομεσαίας Επιχειρηματικότητας (ΜμΕ).
Η Πύλη Αγγελιών καταγράφει την επιχειρηματική δημογραφία των υπό μεταβίβαση ΜμΕ, τις παρουσιάζει γεωγραφικά και θεματικά ταξινομημένες —και φιλοδοξεί να αποτελέσει τον ηλεκτρονικό κόμβο συνάντησης Πωλητών και Επενδυτών.

Αγορά για την Μεταβίβαση Επιχειρήσεων Μικρομεσαίας Επιχειρηματικότητας (ΑΜΜμΕ)

H CORTMA διαχειρίζεται τον κόμβο (του Ελληνικού Οικοσυστήματος) των υπό μεταβίβαση Επιχειρήσεων Μικρομεσαίας Επιχειρηματικότητας (ΜμΕ). Η Πρόταση Αξίας (Value Proposition) που εισάγει η CORTMA αναφέρεται σε μια συνεκτική λύση (με ολιστική προσέγγιση) για τη μεταβίβαση και διαχείριση της διαδοχής των ΜμΕ.

Η εταιρεία, ως ενορχηστρωτής (Orchestrator) του συνολικού συστήματος, έχει αντιληφθεί την ανάγκη χαρτογράφησης του Ελληνικού οικοσυστήματος των υπό μεταβίβαση επιχειρήσεων, τη σημασία εγγραφής αυτών σε μια οργανωμένη πλατφόρμα διαχείρισης, την αναγκαία συνθήκη για την ουσιαστική κλιμάκωση του εγχειρήματος (Scalability) και δεσμεύεται για την αμοιβαία επωφελή και συνεχή δημιουργία αξίας.

Στο πλαίσιο αυτό ο μηχανισμός δικτύωσης της CORTMA: παράγει & αξιοποιεί δευτερογενείς επιχειρησιακές πληροφορίες, εντοπίζει & ενεργοποιεί πιθανούς συμμετέχοντες, παρέχει πρόσβαση σε σχετικούς (συνεταιρικούς) πόρους μέσω διεπαφής χρήστη, πιστοποιεί βιώσιμες επιχειρήσεις, προωθεί εταιρικά profile, οργανώνει επαφές μεταξύ Αγοραστών και Πωλητών, κτίζει επιχειρηματικές συνεργασίες και υλοποιεί στρατηγικές συμμαχίες με συμβατούς στόχους.

Το εταιρικό profile ή η αγγελία πώλησης μιας επιχείρησης που αναρτάται εδώ, έχει πρόσβαση σε ισχυρές σχεσιακές βάσεις δεδομένων με ευκαιρίες δικτύωσης, ανάδειξης και Scale Up: ενεργοί & εκκολαπτόμενοι επιχειρηματίες, στελέχη επιχειρήσεων, ελεύθεροι επαγγελματίες, επενδυτές, άγγελοι επενδυτές, marketers, κλπ., χρησιμοποιούν σταθερά τον κόμβο δεδομένων της CORTMA στην προσπάθεια τους να εντοπίσουν και να εκμεταλλευτούν επιχειρηματικές ευκαιρίες.

Στο πλαίσιο του ψηφιακού περιβάλλοντος (του συνολικού επιχειρηματικού συστήματος), δημιουργήσαμε Πύλη Αγγελιών για να διευκολύνουμε και να στηρίξουμε ενεργά την μεταβίβαση ή τη διαδοχή των βιώσιμων Επιχειρήσεων Μικρομεσαίας Επιχειρηματικότητας (ΜμΕ).
Η Πύλη Αγγελιών καταγράφει την επιχειρηματική δημογραφία των υπό μεταβίβαση ΜμΕ, τις παρουσιάζει γεωγραφικά και θεματικά ταξινομημένες —και φιλοδοξεί να αποτελέσει τον ηλεκτρονικό κόμβο συνάντησης Πωλητών και Επενδυτών.

Στηρίζουμε το Παρόν, Σχεδιάζουμε το Μέλλον, Διασφαλίζουμε την Επιχειρησιακή Συνέχεια.

Εργαλειοθήκη Μεταβίβασης των Small/Mid-Corporate Επιχειρήσεων: Κωδικοποιήσαμε το σχετικό θεσμικό πλαίσιο. Ανιχνεύουμε τις (ενδο)επιχειρησιακές ανεπάρκειες και δυσλειτουργίες (επικαλύψεις). Πιστοποιούμε τη βιωσιμότητα. Αποτιμούμε την επιχειρησιακή αξία. Επικοινωνούμε (προωθούμε) τις επιχειρηματικές ευκαιρίες (σε μεγάλα & σχετικά ακροατήρια). Κτίζουμε (εδραιώνουμε) συνεργασίες. Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε τη διαδικασία μεταβίβασης (από την οργάνωση της στρατηγικής και τη μεγιστοποίηση της απόδοσης εξόδου, μέχρι την ανεύρεση του δυνητικού επενδυτή και το κλείσιμο της συμφωνίας).