Μεταβίβαση Επιχειρήσεων: Διασφάλιση της Επιχειρησιακής Συνέχειας με μια νέα αρχή

Οι ανεπιτυχείς μεταβιβάσεις ανταγωνιστικών επιχειρήσεων διαταράσσουν τον οικονομικό ιστό γιατί καταστρέφεται οικονομικό κεφάλαιο όπως η γνώση, οι καθιερωμένες επαφές και άλλα άυλα στοιχεία του ενεργητικού, χάνονται θέσεις απασχόλησης και μειώνεται η οικονομική ανάπτυξη. Οργανώνουμε τη στρατηγική εξόδου και Υποστηρίζουμε ολιστικά με εξατομικευμένη συμβουλευτική καθοδήγηση θέματα όπως: η προετοιμασία της επιχείρησης για πώληση, η μεγιστοποίηση της επιχειρησιακής αξίας, η αποτίμηση της αξίας, η οργάνωση επαφών, κ.λ.π.

Στηρίζουμε το Παρόν, Σχεδιάζουμε το Μέλλον, Διασφαλίζουμε την Επιχειρησιακή Συνέχεια.

Εργαλειοθήκη Μεταβίβασης των Small/Mid-Corporate Επιχειρήσεων: Κωδικοποιήσαμε το σχετικό θεσμικό πλαίσιο. Ανιχνεύουμε τις (ενδο)επιχειρησιακές ανεπάρκειες και δυσλειτουργίες (επικαλύψεις). Πιστοποιούμε τη βιωσιμότητα. Αποτιμούμε την επιχειρησιακή αξία. Επικοινωνούμε (προωθούμε) τις επιχειρηματικές ευκαιρίες (σε μεγάλα & σχετικά ακροατήρια). Κτίζουμε (εδραιώνουμε) συνεργασίες. Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε τη διαδικασία μεταβίβασης (από την οργάνωση της στρατηγικής και τη μεγιστοποίηση της απόδοσης εξόδου, μέχρι την ανεύρεση του δυνητικού επενδυτή και το κλείσιμο της συμφωνίας).