Επιχείρηση είναι ένα οργανωμένο σύνολο περιουσιακών στοιχείων των οποίων η συντονισμένη δραστηριότητα πρέπει να εξασφαλίζει την παραγωγικότητα της εκμετάλλευσης και την αποδοτικότητα των κεφαλαίων που διατέθηκαν για την απόκτηση και την εκμετάλλευση αυτών. Η αξία μιας οικονομικής οντότητας συνδέεται αφενός, με την εκμετάλλευση του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων (δηλαδή, με τη δράση τους και όχι με την πώληση επιμέρους επιχειρησιακών στοιχείων) και αφετέρου, με το ύψος των μελλοντικών κερδών που προβλέπεται ότι θα πραγματοποιήσει η επιχείρηση με βάση τη συγκρότηση και τη διάρθρωσή της κατά τον χρόνο της εκτίμησης.

Με βάση την ανωτέρω προσέγγιση, προκειμένου να αποτιμήσουμε την αξία κάποιας επιχείρησης, λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη την (υπερ)πρόσοδο (goodwill) της επιχείρησης και ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα.

Μελετάμε αυστηρά την (τεχνικο)παραγωγική και χρηματοοικονομική διάρθρωση (δομή) της επιχείρησης με σκοπό να καθοριστεί η επιχειρησιακή θέση μέσα στις αγορές στόχους που δραστηριοποιείται.

Αναμορφώνουμε τον ισολογισμό του ιστορικού επιχειρησιακού κόστους κτήσης (των παγίων και των αποσβέσεών τους, των αποθεμάτων, κ.λπ.) σε τρέχουσες αξίες, ώστε να προκύψει η πραγματική καθαρή περιουσία της επιχείρησης.

Μέσα από τους λογαριασμούς αποτελεσμάτων χρήσεως, των τελευταίων οικονομικών χρήσεων, αναμορφώνουμε τα ιστορικά οργανικά (λειτουργικά) κέρδη με στόχο να προσδιοριστεί η σταθερή και αντικειμενική βάση πρόβλεψης και εκτίμησης των μελλοντικών κερδών της επιχείρησης (ex post μέθοδος).

Επιπλέον, μελετάμε και αξιολογούμε το κόστος και την αποδοτικότητα του επιχειρησιακού ανθρώπινου κεφαλαίου σε σχέση με τον ανταγωνισμό, καθώς και τις δυνατότητες αυτού για παραπέρα επιμόρφωση και ανάπτυξη.

Και τέλος, εφαρμόζουμε την κατάλληλη μέθοδο ή συνδυασμό μεθόδων (εκτίμηση αξίας με βάση τα προβλεπόμενα μελλοντικά κέρδη ή με βάση την καθαρή πραγματική θέση και τα προβλεπόμενα μελλοντικά κέρδη ή με βάση την αξία ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων) για τον υπολογισμό της επιχειρησιακής αξίας.

Στηρίζουμε το Παρόν, Σχεδιάζουμε το Μέλλον, Διασφαλίζουμε την Επιχειρησιακή Συνέχεια.

Εργαλειοθήκη Μεταβίβασης των Small/Mid-Corporate Επιχειρήσεων: Κωδικοποιήσαμε το σχετικό θεσμικό πλαίσιο. Ανιχνεύουμε τις (ενδο)επιχειρησιακές ανεπάρκειες και δυσλειτουργίες (επικαλύψεις). Πιστοποιούμε τη βιωσιμότητα. Αποτιμούμε την επιχειρησιακή αξία. Επικοινωνούμε (προωθούμε) τις επιχειρηματικές ευκαιρίες (σε μεγάλα & σχετικά ακροατήρια). Κτίζουμε (εδραιώνουμε) συνεργασίες. Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε τη διαδικασία μεταβίβασης (από την οργάνωση της στρατηγικής και τη μεγιστοποίηση της απόδοσης εξόδου, μέχρι την ανεύρεση του δυνητικού επενδυτή και το κλείσιμο της συμφωνίας).