Οι μεταβιβάσεις επιχειρήσεων είναι πάγιο στοιχείο του κύκλου ζωής των επιχειρήσεων, καθώς και του κύκλου ζωής των επιχειρηματιών.

Η μεταβίβαση μιας επιχείρησης επειδή συνδέεται με σύνθετα νομικά ζητήματα όπως το κληρονομικό δίκαιο, η φορολογία, η προετοιμασία της επιχείρησης για πώληση, η αποτίμηση της αξίας, κ.λπ., είναι μια μακρά διαδικασία που απαιτεί σοβαρή προετοιμασία και εξειδικευμένη συμβουλευτική καθοδήγηση.

Η CORTMA σαν ενδιάμεσος Φορέας διευκόλυνσης (εξειδικευμένος facilitator) δημιούργησε Πρότυπο Επιχειρησιακής Μεταβίβασης και παρέχει Ολοκληρωμένη Λύση Οργάνωσης και Διεκπεραίωσης μιας διαδικασίας πώλησης. Τη συμβουλευτική μας ομάδα στελεχώνουν: Σύμβουλοι Επιχειρησιακής Μεταβίβασης και Αναδιάρθρωσης, Λογιστές (φορολογικοί σύμβουλοι και ορκωτοί ελεγκτές), Δικηγόροι, Συμβολαιογράφοι και Τραπεζικοί (χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι). Η ομάδα αυτή είναι εστιασμένη στο πως θα μεγιστοποιήσει την Επιχειρησιακή Αξία της υπό μεταβίβαση επιχείρησης και στην Αμοιβαία Ωφέλεια των εμπλεκομένων και, υποστηρίζει ενεργά τη διαδικασία πώλησης μέχρι την ολοκλήρωση (υλοποίηση).

Καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της διαδικασίας. Από την Οργάνωση της στρατηγικής και τη Μεγιστοποίηση της απόδοσης εξόδου –μέχρι την επιτυχημένη Μεταβίβαση.

Οι μεταβιβάσεις επιχειρήσεων είναι πάγιο στοιχείο του κύκλου ζωής των επιχειρήσεων, καθώς και του κύκλου ζωής των επιχειρηματιών.

Η μεταβίβαση μιας επιχείρησης επειδή συνδέεται με σύνθετα νομικά ζητήματα όπως το κληρονομικό δίκαιο, η φορολογία, η προετοιμασία της επιχείρησης για πώληση, η αποτίμηση της αξίας, κ.λπ., είναι μια μακρά διαδικασία που απαιτεί σοβαρή προετοιμασία και εξειδικευμένη συμβουλευτική καθοδήγηση.

Η CORTMA σαν ενδιάμεσος Φορέας διευκόλυνσης δημιούργησε Πρότυπο Επιχειρησιακής Μεταβίβασης και παρέχει Ολοκληρωμένη Λύση Οργάνωσης και Διεκπεραίωσης μιας διαδικασίας πώλησης. Τη συμβουλευτική μας ομάδα στελεχώνουν: Σύμβουλοι Επιχειρησιακής Μεταβίβασης και Αναδιάρθρωσης, Λογιστές (φορολογικοί σύμβουλοι και ορκωτοί ελεγκτές), Δικηγόροι, Συμβολαιογράφοι και Τραπεζικοί (χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι). Η ομάδα αυτή είναι εστιασμένη στο πως θα μεγιστοποιήσει την Επιχειρησιακή Αξία της υπό μεταβίβαση επιχείρησης και στην Αμοιβαία Ωφέλεια των εμπλεκομένων και, υποστηρίζει ενεργά τη διαδικασία πώλησης μέχρι την ολοκλήρωση (υλοποίηση).

Καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της διαδικασίας. Από την Οργάνωση της στρατηγικής και τη Μεγιστοποίηση της απόδοσης εξόδου –μέχρι την επιτυχημένη Μεταβίβαση.

Highlights

Υπηρεσίες προς τον πωλητή

Ειδικότερα οι υπηρεσίες που παρέχονται σε Πωλητή συνίστανται:

  • Στον Ολιστικό Επιχειρησιακό Μετασχηματισμό του επιχειρηματικού μοντέλου. Δηλαδή, οι καινοτόμες παρεμβάσεις εκσυγχρονιστικής αναδιάρθρωσης (λειτουργικής & οικονομικής) για την προσαρμοστικότητα (η ομαλή και αποτελεσματική μετάβαση από το παραδοσιακό πρότυπο λειτουργίας) της επιχείρησης στη νέα ψηφιακή οικονομία και δικτυακή κοινωνία.
  • Στην ενίσχυση & αποτίμηση της επιχειρησιακής αξίας.
  • Στην Πιστοποίηση της επιχειρησιακής βιωσιμότητας.
  • Στη δημιουργία πληροφοριακού δελτίου και προσθήκη της προσφοράς πώλησης στη βάση δεδομένων του οικοσυστήματος.
  • Στην Προώθηση της πληροφορίας πώλησης σε μεγάλα & σχετικά ακροατήρια.
  • Στην διευκόλυνση των επαφών μεταξύ των ενδιαφερομένων.
  • Στην αναζήτηση και αξιολόγηση των δυνητικών αγοραστών και την παροχή βοήθειας για το κλείσιμο της συμφωνίας.

Η Προσφορά μας

Η εταιρεία γεννήθηκε σε περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από μεταβλητότητα, κατανοεί τις αντίξοες συνθήκες της αγοράς, δημιούργησε το Οικοσύστημα των υπό μεταβίβαση Επιχειρήσεων Μικρομεσαίας Επιχειρηματικότητας (ΜμΕ), έμαθε να σκέπτεται συστημικά και ανέπτυξε την τέχνη της διάγνωσης, του ορισμού και της επίλυσης (εφαρμογή της λύσης) τόσο των (ενδο)επιχειρησιακών όσο και των διεπιχειρησιακών προβλημάτων για να διασφαλίσει την επιχειρησιακή συνέχεια βιώσιμων επιχειρήσεων.

Πιστεύουμε ότι η οργάνωση είναι επιχειρηματικό μοντέλο και αυτή η στρατηγική είναι στην ιδρυτική μας συνθήκη. Ο μηχανισμός μας υποστηρίζει, παροτρύνει και καλλιεργεί επιχειρηματικά εγχειρήματα και τα ωθεί προς τις συνέργειες, τις συνεργασίες και την αλληλοϋποστήριξη. Παράλληλα συνδέει τον Πωλητή με τον Αγοραστή, εγγυάται (διασφαλίζει) την αμφίδρομη ανταλλαγή πληροφοριών (δεδομένων) και το αδιάβλητο της διαδικασίας μεταβίβασης και, χρησιμοποιεί συνδυαστικά την ανάλυση, το σχεδιασμό και όλες τις τεχνικές του management για να τους βοηθήσει να συνεργαστούν σε πραγματικές συνθήκες του επιχειρείν.

Η Προσέγγισή μας

Η επιχειρησιακή μεταβίβαση εμπεριέχει σύνθετες προκλήσεις…

Η Τιμολόγηση

Οι υπηρεσίες Διαμεσολάβησης (υποστηρίζουμε ενεργά όλα τα στάδια ανάπτυξης της επιχειρησιακής μεταβίβασης και διαδοχής) της CORTMA είναι υψηλής προστιθέμενης αξίας και διακρίνονται από τη δημιουργικότητα, την ποιότητα, την καινοτομία και την αυτοσχεδιοκρατία (το αντίθετο της γραφειοκρατίας).

Η στρατηγική τιμολόγησης που ακολουθούμε λαμβάνει σοβαρά υπόψη όλους τους εμπλεκόμενους Stakeholders, είναι έντονα προσανατολισμένη προς το κόστος και την ανάλυση της συμβολής, και χρησιμοποιεί συνδυαστικά τις ακόλουθες τακτικές τιμολόγησης: Economy Pricing, Penetration Pricing & Premium Pricing.

Εκτός από τις παραπάνω βασικές τακτικές τιμολόγησης υπάρχουν κι άλλες σημαντικές προσεγγίσεις (στο θέμα αυτό) που πολλές φορές χρησιμοποιούμε σε συνδυασμό με τις παραπάνω ή μεταξύ τους για τον καθορισμό της Τελικής τιμής.

Στηρίζουμε το Παρόν, Σχεδιάζουμε το Μέλλον, Διασφαλίζουμε την Επιχειρησιακή Συνέχεια.

Εργαλειοθήκη Μεταβίβασης των Small/Mid-Corporate Επιχειρήσεων: Κωδικοποιήσαμε το σχετικό θεσμικό πλαίσιο. Ανιχνεύουμε τις (ενδο)επιχειρησιακές ανεπάρκειες και δυσλειτουργίες (επικαλύψεις). Πιστοποιούμε τη βιωσιμότητα. Αποτιμούμε την επιχειρησιακή αξία. Επικοινωνούμε (προωθούμε) τις επιχειρηματικές ευκαιρίες (σε μεγάλα & σχετικά ακροατήρια). Κτίζουμε (εδραιώνουμε) συνεργασίες. Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε τη διαδικασία μεταβίβασης (από την οργάνωση της στρατηγικής και τη μεγιστοποίηση της απόδοσης εξόδου, μέχρι την ανεύρεση του δυνητικού επενδυτή και το κλείσιμο της συμφωνίας).