Οι συμφωνίες εξαγοράς είναι πάγιο στοιχείο του κύκλου ζωής των επιχειρήσεων, καθώς και του κύκλου ζωής των επιχειρηματιών.

Η μεταβίβαση μιας επιχείρησης επειδή συνδέεται με σύνθετα νομικά ζητήματα όπως το κληρονομικό δίκαιο, η φορολογία, η προετοιμασία της επιχείρησης για πώληση, η αποτίμηση της αξίας, κ.λπ., είναι μια μακρά διαδικασία που απαιτεί σοβαρή προετοιμασία και εξειδικευμένη συμβουλευτική καθοδήγηση.

Η CORTMA σαν ενδιάμεσος Φορέας διευκόλυνσης (εξειδικευμένος facilitator) δημιούργησε Πρότυπο Επιχειρησιακής Μεταβίβασης και παρέχει Ολοκληρωμένη Λύση Οργάνωσης και Διεκπεραίωσης μιας διαδικασίας εξαγοράς. Τη συμβουλευτική μας ομάδα στελεχώνουν: Σύμβουλοι Επιχειρησιακής Μεταβίβασης και Αναδιάρθρωσης, Λογιστές (φορολογικοί σύμβουλοι και ορκωτοί ελεγκτές), Δικηγόροι, Συμβολαιογράφοι και Τραπεζικοί (χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι). Η ομάδα αυτή είναι εστιασμένη στην Αμοιβαία Ωφέλεια των εμπλεκομένων και υποστηρίζει ενεργά τη διαδικασία εξαγοράς μέχρι την ολοκλήρωση (υλοποίηση).

Αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες της αγοράς, διακρίνουμε τις ευκαιρίες, κατανοούμε τις ανάγκες του πελάτη και της εξέλιξης τεχνολογιών και αγορών, κινούμαστε προδραστικά και διαμορφώνουμε νέες τάσεις. Σε ένα ταχύτατα μεταβαλλόμενο περιβάλλον, οι βασικές ικανότητες του παρελθόντος μπορεί να γίνουν οι δυσκαμψίες του μέλλοντος.

Καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της διαδικασίας. Από την Ανεύρεση της κατάλληλης επιχείρησης και την επιτυχημένη Εξαγορά –μέχρι την επιχειρησιακή αναδιάρθρωση και την Επίτευξη της ανάπτυξης.

Highlights

Υπηρεσίες προς τον αγοραστή

Ειδικότερα οι υπηρεσίες που παρέχονται σε αγοραστές περιλαμβάνουν:

  • Συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της διαδικασίας (από τη δημιουργία του επενδυτικού profile και το σχεδιασμό του επιχειρηματικού μοντέλου εξαγοράς μέχρι την ανεύρεση της κατάλληλης επιχείρησης και το κλείσιμο της συμφωνίας).
  • Υποβολή σε έλεγχο βιωσιμότητας (της προς εξαγορά επιχείρησης) μέσω της διαδικασίας Δέουσας Επιμέλειας (Due Diligence).
  • Οργάνωση πρόσβασης σε Πηγές Χρηματοδότησης (takeover financing), υποστήριξη & συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της διαδικασίας.
  • Οργάνωση & υλοποίηση του (μετά την εξαγορά) εταιρικού Μετασχηματισμού (κεφαλαιοποίηση της ιστορικής διαδρομής και ανάδειξη του εταιρικού brand).
  •  Οργάνωση & υλοποίηση της (μετά την εξαγορά) Εκσυγχρονιστικής Επιχειρησιακής Αναδιάρθρωσης: αναδιάρθρωση διαδικασιών, πόρων, δομών, ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων, νέων αγορών, νέων πηγών κέρδους, αύξηση των πωλήσεων & EBITDA.
  • Συστηματική εκπαίδευση (coaching) και συμβουλευτική καθοδήγηση των νέων επιχειρηματιών αφενός σε λύσεις επιχειρηματικότητας: Οικονομική εφικτότητα. Δημιουργία οργανωτικής δομής και ανάπτυξη μηχανογραφικών λύσεων (τυποποίηση, εναρμόνιση και αυτοματισμός διαδικασιών). Στελέχωση (σχεδιασμός των ηγετικών ρόλων), καλλιέργεια της (ενδο)επιχειρηματικότητας και διαμόρφωση της επιχειρησιακής στρατηγικής. Δημιουργία ενός ευέλικτου και αποκεντρωμένου μαθησιακού περιβάλλοντος που θα επαναπροσδιορίζεται συνεχώς (transforming) και θα εκμεταλλεύεται τις ευκαιρίες (seizing). Ανάπτυξη επιχειρησιακού σχεδίου διεθνοποίησης και οργάνωση δομών υποστήριξης της εξωστρέφειας. Και αφετέρου σε λύσεις προσαρμοστικότητας: η ομαλή και αποτελεσματική μετάβαση από το παραδοσιακό πρότυπο λειτουργίας της επιχείρησης στη νέα ψηφιακή οικονομία και δικτυακή κοινωνία.

Η Προσφορά μας

Η εταιρεία γεννήθηκε σε περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από μεταβλητότητα, κατανοεί τις αντίξοες συνθήκες της αγοράς, δημιούργησε το Οικοσύστημα των υπό μεταβίβαση Επιχειρήσεων Μικρομεσαίας Επιχειρηματικότητας (ΜμΕ), έμαθε να σκέπτεται συστημικά και ανέπτυξε την τέχνη της διάγνωσης, του ορισμού και της επίλυσης (εφαρμογή της λύσης) τόσο των (ενδο)επιχειρησιακών όσο και των διεπιχειρησιακών προβλημάτων για να διασφαλίσει την επιχειρησιακή συνέχεια βιώσιμων επιχειρήσεων.

Πιστεύουμε ότι η οργάνωση είναι επιχειρηματικό μοντέλο και αυτή η στρατηγική είναι στην ιδρυτική μας συνθήκη. Ο μηχανισμός μας υποστηρίζει, παροτρύνει και καλλιεργεί επιχειρηματικά εγχειρήματα και τα ωθεί προς τις συνέργειες, τις συνεργασίες και την αλληλοϋποστήριξη. Παράλληλα συνδέει τον Πωλητή με τον Αγοραστή, εγγυάται (διασφαλίζει) την αμφίδρομη ανταλλαγή πληροφοριών (δεδομένων) και το αδιάβλητο της διαδικασίας μεταβίβασης και, χρησιμοποιεί συνδυαστικά την ανάλυση, το σχεδιασμό και όλες τις τεχνικές του management για να τους βοηθήσει να συνεργαστούν σε πραγματικές συνθήκες του επιχειρείν.

Η Τιμολόγηση

Οι υπηρεσίες Διαμεσολάβησης (υποστηρίζουμε ενεργά όλα τα στάδια ανάπτυξης της επιχειρησιακής μεταβίβασης και διαδοχής) της CORTMA είναι υψηλής προστιθέμενης αξίας και διακρίνονται από τη δημιουργικότητα, την ποιότητα, την καινοτομία και την αυτοσχεδιοκρατία (το αντίθετο της γραφειοκρατίας).

Η στρατηγική τιμολόγησης που ακολουθούμε λαμβάνει σοβαρά υπόψη όλους τους εμπλεκόμενους Stakeholders, είναι έντονα προσανατολισμένη προς το κόστος και την ανάλυση της συμβολής, και χρησιμοποιεί συνδυαστικά τις ακόλουθες τακτικές τιμολόγησης: Economy Pricing, Penetration Pricing & Premium Pricing.

Εκτός από τις παραπάνω βασικές τακτικές τιμολόγησης υπάρχουν κι άλλες σημαντικές προσεγγίσεις (στο θέμα αυτό) που πολλές φορές χρησιμοποιούμε σε συνδυασμό με τις παραπάνω ή μεταξύ τους για τον καθορισμό της Τελικής τιμής.

Στηρίζουμε το Παρόν, Σχεδιάζουμε το Μέλλον, Διασφαλίζουμε την Επιχειρησιακή Συνέχεια

Εργαλειοθήκη Μεταβίβασης των Small/Mid-Corporate Επιχειρήσεων: Κωδικοποιήσαμε το σχετικό θεσμικό πλαίσιο. Ανιχνεύουμε τις (ενδο)επιχειρησιακές ανεπάρκειες και δυσλειτουργίες (επικαλύψεις). Πιστοποιούμε τη βιωσιμότητα. Αποτιμούμε την επιχειρησιακή αξία. Επικοινωνούμε (προωθούμε) τις επιχειρηματικές ευκαιρίες (σε μεγάλα & σχετικά ακροατήρια). Κτίζουμε (εδραιώνουμε) συνεργασίες. Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε τη διαδικασία μεταβίβασης (από την οργάνωση της στρατηγικής και τη μεγιστοποίηση της απόδοσης εξόδου, μέχρι την ανεύρεση του δυνητικού επενδυτή και το κλείσιμο της συμφωνίας).