Η CORTMA είναι μια οργανωτική εταιρεία, ένας εξειδικευμένος facilitator, ένα εκκολαπτήριο, μια εταιρία δεδομένων, μια οπτικοποιημένη Πλατφόρμα η οποία αφενός εντοπίζει, καταγράφει, οργανώνει και προωθεί  τις ανά την Ελληνική επικράτεια και Κύπρο υπό μεταβίβαση Επιχειρήσεις Μικρομεσαίας Επιχειρηματικότητας (ΜμΕ), αφετέρου σχεδιάζει τη μεταβίβαση, κλιμακώνει το εγχείρημα και διευκολύνει τη διαδικασία μεταβίβασης και διαδοχής.

Η εταιρεία ως ενορχηστρωτής (orchestrator) του συνολικού συστήματος, ανέπτυξε Μηχανισμό Πολυμερούς Διαπραγμάτευσης (ΜΠΔ) ο οποίος ονομάζεται Αγορά για την Μεταβίβαση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΑΜΜμΕ) και ο οποίος χαρακτηρίζεται από την αναπτυξιακή λογική Enter Grow Stay.

Ο Μηχανισμός αυτός υποστηρίζει, παροτρύνει και καλλιεργεί επιχειρηματικά εγχειρήματα και τα ωθεί προς τις συνέργιες, τις συνεργασίες και την αλληλοϋποστήριξη. Παράλληλα αναδεικνύει και πιστοποιεί βιώσιμες επιχειρήσεις, οργανώνει επαφές μεταξύ Αγοραστών και Πωλητών, εγγυάται (διασφαλίζει) την αμφίδρομη ανταλλαγή πληροφοριών/δεδομένων και το αδιάβλητο της διαδικασίας μεταβίβασης και τους βοηθά να συνεργαστούν σε πραγματικές συνθήκες του επιχειρείν.

Οι υπηρεσίες Διαμεσολάβησης (λαμβάνοντας αυστηρά υπόψη όλους τους Stakeholders, υποστηρίζουμε ενεργά με ορθές συμβουλευτικές πρακτικές όλα τα στάδια ανάπτυξης της επιχειρησιακής μεταβίβασης) της CORTMA είναι υψηλής προστιθέμενης αξίας και διακρίνονται από τη δημιουργικότητα, την ποιότητα, την καινοτομία και την αυτοσχεδιοκρατία (το αντίθετο της γραφειοκρατίας).

Highlights

Απεικόνιση του Επιχειρηματικού Οικοσυστήματος Δια-τομεακής Συνεργασίας

Η Πρόταση Αξίας (Value Proposition) του οικοσυστήματος της CORTMA χαρακτηρίζεται από ένα παραγωγικό σύνολο διαδικασιών που υποστηρίζουν ενεργά μια συνεκτική λύση για τη μεταβίβαση των ΜμΕ. Επιπλέον, η αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών της οικονομικής κοινότητας οδηγεί σε ευκαιρίες για από κοινού και εν παραλλήλω συν-δημιουργία αξίας. Η ολιστική αυτή προσέγγιση δίνει την δυνατότητα για κοινό προσανατολισμό και συνεργασίες που αμβλύνουν τις υστερήσεις που δημιουργεί το μικρό μέγεθος της Μέσης Ελληνικής Επιχείρησης, και διευκολύνει την επίτευξη οικονομιών κλίμακας και σκοπού.

Η εταιρεία έχει δεσμευτεί για την συνεχή και αμοιβαία επωφελή δημιουργία αξίας και δρα ως ενορχηστρωτής (orchestrator) του οικοσυστήματος, του οποίου ο ρόλος είναι: να οργανώσει και να διαχειριστεί το οικοσύστημα, να δημιουργήσει Πρότυπο Επιχειρησιακής Μεταβίβασης, να καθορίσει και να υλοποιήσει τη στρατηγική, να εντοπίσει και να ενεργοποιήσει πιθανούς συμμετέχοντες.

Όλα τα μέλη του οικοσυστήματος αξιοποιούν τις υφιστάμενες τεχνολογίες, τις εφαρμογές, τα διαθέσιμα εργαλεία (δικτυακές και διαδικτυακές Πλατφόρμες), τα δεδομένα και τις υπηρεσίες του συνεργατικού δικτύου για να επικοινωνήσουν, να μοιραστούν πόρους, ν’ ανταγωνιστούν, να δημιουργήσουν συμμαχίες, ν’ αναγνωρίσουν ευκαιρίες και να προωθήσουν συστήματα καθοδήγησης με σκοπούς: τη δημιουργία και μετάδοση σχετικής γνώσης, τη soft καινοτομία, τη δια-τομεακή συνεργασία, την ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας, την ανάδειξη των βιώσιμων Small/Mid Corporate επιχειρήσεων, τη διευκόλυνση της μεταβίβασης και τη διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας.

Η εξειδίκευση

Ειδικότερα η Εταιρία μέσω συγκροτημένης προσέγγισης και συνδυαστικά: χαρτογραφεί το οικοσύστημα των υπό μεταβίβαση επιχειρήσεων. Ιχνηλατεί επιχειρησιακές δυσλειτουργίες (επικαλύψεις) και προτείνει απλουστεύσεις και λύσεις. Αναδεικνύει και πιστοποιεί τα χαρακτηριστικά βιωσιμότητας των υπό Μεταβίβαση Επιχειρήσεων και κλιμακώνει το εγχείρημα. Ενημερώνει, εκπαιδεύει και καθοδηγεί, δυνητικούς Αγοραστές και Πωλητές σχετικά με τις ευκαιρίες συνέχισης μιας υφιστάμενης επιχείρησης. Οργανώνει Επαφές ανάμεσα σε δυνητικούς Αγοραστές και Πωλητές (οι οποίοι έχουν υποβληθεί σε έναν πρώτο έλεγχο και έχουν αξιολογηθεί) και υποστηρίζει επιχειρησιακές συμπράξεις. Σχεδιάζει και υλοποιεί ολοκληρωμένες λύσεις για την Μεταβίβαση των επιχειρήσεων προς αμοιβαίο όφελος.

Η Αποστολή μας

Η Εταιρική μας Αποστολή συμπυκνώνεται στα κάτωθι: να οργανώσουμε την αγορά των υπό μεταβίβαση Ελληνικών επιχειρήσεων, να δημιουργήσουμε σύστημα (πλατφόρμα) για την αντιστοίχιση προτιμήσεων, να αναδείξουμε τα χαρακτηριστικά βιωσιμότητας των υπό μεταβίβαση επιχειρήσεων και να διευκολύνουμε τη μεταβίβαση/εξαγορά μέσω της παροχής επαγγελματικής συνδρομής σε Δυνητικούς Πωλητές και Αγοραστές. Η Συλλογική μας Αποστολή είναι να ενισχύσουμε τη βιώσιμη επιχειρηματικότητα και να δημιουργήσουμε υγιή πρότυπα που θα εμπνεύσουν το επιχειρείν στους νέους της Ελλάδας και θα τους προσφέρουν ευκαιρίες δουλειάς.

Οι Αξίες μας

Με τη δύναμη της γνώσης και καθοδηγούμενοι από ακεραιότητα, αμεροληψία, αξία στον πελάτη, συναίσθηση (φροντίδα και ατομικό ενδιαφέρον για κάθε πελάτη), δέσμευση έναντι στόχων, στρατηγική αντίληψη και υψηλά πρότυπα, συνεχή βελτίωση και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, αναπτύσσουμε κουλτούρα συλλογικής φιλοδοξίας και συνεργασίας. Συμπεριφερόμαστε με διαφάνεια και αξιοπιστία και ενθαρρύνουμε την πρωτοβουλία και την προσωπική ευθύνη για την επίτευξη ενός κοινού στόχου. Παράλληλα, δίνουμε βαρύτητα στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και τον αλληλοσεβασμό

Οι Στόχοι μας

Οι Επιχειρησιακές Μεταβιβάσεις προϋπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν. Βραχυχρόνιος στόχος μας είναι: να Χαρτογραφήσουμε, να Οργανώσουμε και να Δημιουργήσουμε ένα Οδηγό/Πρότυπο της ήδη ώριμης Ελληνικής Αγοράς των υπό μεταβίβαση επιχειρήσεων. Πιστεύουμε ότι η Οργάνωση είναι επιχειρηματικό μοντέλο και αυτή η Στρατηγική είναι στην ιδρυτική μας συνθήκη.

Μεσομακροπρόθεσμοι στόχοι μας είναι: η Προώθηση της ιδέας για την εξαγορά μιας υφιστάμενης επιχείρησης ως εναλλακτική επιλογή αντί της σύστασης νέας (startup) από το μηδέν. Η Ανάδειξη των χαρακτηριστικών βιωσιμότητας υφιστάμενων επιχειρήσεων και η δυναμική Ανάπτυξη τους. Η Μετατροπή επικερδών δραστηριοτήτων σε βιώσιμες επιχειρήσεις. Η Ανάσχεση κινδύνου και η Διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας σε Distressed Εταιρίες. Η Ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά. Η Αέναη ανανέωση, και κατά συνέπεια, η Καλλιέργεια της Δημιουργικής Επιχειρηματικότητας και η Ενίσχυση του Οικονομικού Ιστού της χώρας.

Πρακτικές & Σταθερές

Η δουλειά μας (η διαχείριση επιχειρηματικών σχέσεων) χαρακτηρίζεται από εμπειρία, γνώσεις, δεξιότητες, συμπεριφορές (ή ικανότητες) και επάρκεια που κτίζουν την εμπιστοσύνη και ενισχύουν την παραγωγική μας σχέση με τους επιχειρηματικούς μας εταίρους. Στο πλαίσιο αυτό οι πυλώνες (σταθερές) που συνθέτουν την εταιρική μας δραστηριότητα είναι:

Πληροφόρηση, παραγωγή ιδεών (δημιουργικότητα), εστίαση στο μέλλον, επαφή, ακεραιότητα, αποφασιστικότητα, συνέπεια & συνέχεια, ταχύτητα, επικαιροποίηση, ανθεκτικότητα, προβλεπτικότητα, αυτοεπίγνωση, ειλικρίνεια, δέσμευση, απόδοση, διαφάνεια, ανοικτότητα, σταθερότητα, συμμετοχή, αξιοπιστία, συνεργασία, άνεση με την ασάφεια, αποτελέσματα, ενίσχυση (αμφισβητούμε το status quo, πείθουμε τους άλλους να θέτουν υψηλά πρότυπα και μεγαλόπνοους στόχους) και πολιτικό δαιμόνιο (κατανοούμε τη δομή ισχύος ενός οργανισμού, αντιλαμβανόμαστε πώς σκέφτονται οι βασικοί παίκτες, γνωρίζουμε πού θα απευθυνθούμε για υποστήριξη και πόρους).

Η ανάπτυξη και καλλιέργεια όλων αυτών των δεξιοτήτων είναι μια συνεχής πρακτική και αποτελούν το θεμέλιο μας για την ανάπτυξη θετικών σχέσεων αλληλεπίδρασης και συνεργασίας μεταξύ ατόμων, ομάδων και επιχειρήσεων.

Αυστηρή Εμπιστευτικότητα

Η διαδικασία μιας επιχειρησιακής μεταβίβασης, προστατεύεται αυστηρά και υποστηρίζεται πάντα από την υπογραφή σύμβασης εμπιστευτικότητας. Με τη σύμβαση αυτή αναλαμβάνουμε την υποχρέωση να χειριζόμαστε όλα τα έγγραφα και τις πληροφορίες που μας εμπιστεύονται οι πελάτες μας ως προσωπικά και απόρρητα, να µη τα γνωστοποιούμε (χωρίς τη γραπτή των συγκατάθεση) σε οποιοδήποτε τρίτο και να τηρούμε αυστηρά την εμπιστευτικότητα κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων μας

Στηρίζουμε το Παρόν, Σχεδιάζουμε το Μέλλον, Διασφαλίζουμε την Επιχειρησιακή Συνέχεια

Εργαλειοθήκη Μεταβίβασης των Small/Mid-Corporate Επιχειρήσεων: Κωδικοποιήσαμε το σχετικό θεσμικό πλαίσιο. Ανιχνεύουμε τις (ενδο)επιχειρησιακές ανεπάρκειες και δυσλειτουργίες (επικαλύψεις). Πιστοποιούμε τη βιωσιμότητα. Αποτιμούμε την επιχειρησιακή αξία. Επικοινωνούμε (προωθούμε) τις επιχειρηματικές ευκαιρίες (σε μεγάλα & σχετικά ακροατήρια). Κτίζουμε (εδραιώνουμε) συνεργασίες. Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε τη διαδικασία μεταβίβασης (από την οργάνωση της στρατηγικής και τη μεγιστοποίηση της απόδοσης εξόδου, μέχρι την ανεύρεση του δυνητικού επενδυτή και το κλείσιμο της συμφωνίας).