Η επιχειρησιακή μεταβίβαση εμπεριέχει σύνθετες προκλήσεις. Η προσέγγισή μας (βλ. σχήμα) λαμβάνει αυστηρά υπόψη όλους τους εμπλεκομένους Stakeholders και συνδυάζει την ανάλυση του θεσμικού πλαισίου με την αξιολόγηση των συστημάτων και διαδικασιών που μπορούν να διασφαλίσουν ορθές πρακτικές σε όλα τα στάδια ανάπτυξης της επιχειρησιακής μεταβίβασης και διαδοχής.

Στηρίζουμε το Παρόν, Σχεδιάζουμε το Μέλλον, Διασφαλίζουμε την Επιχειρησιακή Συνέχεια.

Εργαλειοθήκη Μεταβίβασης των Small/Mid-Corporate Επιχειρήσεων: Κωδικοποιήσαμε το σχετικό θεσμικό πλαίσιο. Ανιχνεύουμε τις (ενδο)επιχειρησιακές ανεπάρκειες και δυσλειτουργίες (επικαλύψεις). Πιστοποιούμε τη βιωσιμότητα. Αποτιμούμε την επιχειρησιακή αξία. Επικοινωνούμε (προωθούμε) τις επιχειρηματικές ευκαιρίες (σε μεγάλα & σχετικά ακροατήρια). Κτίζουμε (εδραιώνουμε) συνεργασίες. Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε τη διαδικασία μεταβίβασης (από την οργάνωση της στρατηγικής και τη μεγιστοποίηση της απόδοσης εξόδου, μέχρι την ανεύρεση του δυνητικού επενδυτή και το κλείσιμο της συμφωνίας).