Μεταβίβαση επιχείρησης είναι η Διασφάλιση της Επιχειρησιακής Συνέχειας με μια νέα αρχή και συνεπάγεται αφενός: μεταβίβαση μετοχών (αξιόγραφα) ή εταιρικών μεριδίων ή στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού όπως: ακίνητα, μηχανήματα, τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός, έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός, μεταφορικά μέσα, ασώματες ακινητοποιήσεις, εμπορεύματα, πελάτες, απαιτήσεις και διαθέσιμα, προμηθευτές, βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις, κ.λπ. και αφετέρου: μεταβίβαση της φήμης, της γνώσης όσον αφορά (τις αγορές, τους ανταγωνιστές, τους πελάτες, τους εργαζόμενους, τις τεχνολογίες, κλπ.) και της διαχείρισης ανθρώπινων σχέσεων (με προμηθευτές, πελάτες, ανθρώπινο κεφάλαιο, κλπ.).

Επιπλέον, η Επιχειρησιακή Μεταβίβαση δεν είναι απλά μια συναλλαγή ανάμεσα στον ιδιοκτήτη/πωλητή και τον αγοραστή αλλά εμπλέκονται περισσότερα από δυο μέρη και πολλά συμφέροντα, όπως: Η οικογένεια του ιδιοκτήτη, οι δανειστές, οι πιστωτικοί οργανισμοί που χρηματοδοτούν τη μεταβίβαση, επιμελητήρια, φορολογικοί εμπειρογνώμονες, λογιστές, δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, σύμβουλοι σε θέματα συγχωνεύσεων και εξαγορών, κ.λπ.

Εμπόδια επίσης απορρέουν και από την εθνική νομοθεσία, κυρίως το εταιρικό δίκαιο, τις φορολογικές ρυθμίσεις και τις διοικητικές διατυπώσεις. Ενδεικτικά, στα προβλήματα αυτού του τύπου περιλαμβάνονται η υψηλή φορολογία κληρονομιών και δωρεών, η χρηματοδότηση, προβλήματα που εμποδίζουν την αλλαγή της νομικής μορφής μιας επιχείρησης κατά τις προετοιμασίες της μεταβίβασης και άλλα που εμποδίζουν τη συνέχεια συμπράξεων μετά τον θάνατο ή τη συνταξιοδότηση ενός συνεταίρου.

Για την διαχείριση όλων των ανωτέρω, ο Πιστοποιημένος Σύμβουλος Μεταβίβασης πρέπει να έχει δεξιότητες λήψης αποφάσεων, προγραμματισμού, οργάνωσης, διεύθυνσης και ελέγχου. Επιπλέον, η μεταβίβαση απαιτεί: ενσυναίσθηση και δημιουργική χαλιναγώγηση των συναισθημάτων, χειρισμό σχέσεων, συμπεριφορά και αποτελεσματική επικοινωνία, προσαρμοστικότητα και ευελιξία, ταχύτητα απόκρισης, φαντασία και συνθετική σκέψη, αυτενεργό συλλογικότητα, στρατηγική και συστημική σκέψη, διαχείριση του ρίσκου.

Η CORTMA για τη στήριξη του μηχανισμού της δημιούργησε δίκτυο επαγγελματιών (ειδικών στις μεταβιβάσεις επιχειρήσεων) οι οποίοι έχουν πολυετή εμπειρία και είναι πιστοποιημένοι από την ανεξάρτητη επιτροπή δεοντολογίας μας.

Στηρίζουμε το Παρόν, Σχεδιάζουμε το Μέλλον, Διασφαλίζουμε την Επιχειρησιακή Συνέχεια.

Εργαλειοθήκη Μεταβίβασης των Small/Mid-Corporate Επιχειρήσεων: Κωδικοποιήσαμε το σχετικό θεσμικό πλαίσιο. Ανιχνεύουμε τις (ενδο)επιχειρησιακές ανεπάρκειες και δυσλειτουργίες (επικαλύψεις). Πιστοποιούμε τη βιωσιμότητα. Αποτιμούμε την επιχειρησιακή αξία. Επικοινωνούμε (προωθούμε) τις επιχειρηματικές ευκαιρίες (σε μεγάλα & σχετικά ακροατήρια). Κτίζουμε (εδραιώνουμε) συνεργασίες. Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε τη διαδικασία μεταβίβασης (από την οργάνωση της στρατηγικής και τη μεγιστοποίηση της απόδοσης εξόδου, μέχρι την ανεύρεση του δυνητικού επενδυτή και το κλείσιμο της συμφωνίας).