Μελέτη (2011) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τη δυναμική των επιχειρήσεων που μετρά την επίπτωση της μη επιτυχούς επιχειρησιακής μεταβίβασης στην οικονομία, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι κάθε χρόνο στην Ευρώπη χάνονται περίπου 150.000,00 επιχειρήσεις που αντιπροσωπεύουν 600.000,00 θέσεις απασχόλησης, αποκλειστικά εξαιτίας ανεπαρκούς αριθμού επιτυχημένων επιχειρησιακών μεταβιβάσεων.

Οι μικρές επιχειρήσεις, αν και διαχρονικές (συνέχεια της δραστηριότητας μέσα στο χρόνο), είναι οι πλέον ευάλωτες στην αποτυχία της μεταβίβασης, γιατί συχνά συνδέονται στενά με τις δεξιότητες και την προσωπικότητα του ιδιοκτήτη τους. Στοιχεία που δεν μπορούν να μεταβιβαστούν εύκολα. Πολλές επικερδείς δραστηριότητες (με εξασφαλισμένη διαχρονικότητα και στοιχεία διεθνοποίησης), αν και δεν συνιστούν επιχείρηση, με επένδυση προσπάθειας, χρόνου και χρήματος, μπορούν να μετατραπούν σε πραγματικούς θησαυρούς.

Επιπλέον, παράγοντες όπως: η νομική μορφή, οι αποτυχίες του ανθρώπινου παράγοντα, η εργασιακή εξάντληση, το έλλειμμα φιλοδοξίας, η απώλεια πνεύματος ανταγωνισμού, οι κληροδοτούμενοι τρόποι σκέψης, οι δυσλειτουργικές πρακτικές management, η αναξιότητα των επιχειρηματιών να ανταποκριθούν στις νέες τεχνολογίες και να διαχειριστούν την αβεβαιότητα και την πολυπλοκότητα του εξωτερικού περιβάλλοντος στην σύγχρονη ψηφιακή οικονομία και δικτυακή κοινωνία, οδηγούν στην εταιρική πτώση και απώλεια των ευκαιριών.

Δεδομένης της σημασίας της Επιχειρησιακής Μεταβίβασης για την ευρωπαϊκή οικονομία, για να βελτιωθεί, θα μπορούσαν να ληφθούν τα ακόλουθα μέτρα:

Οργάνωση διαφανών αγορών για Μεταβιβάσεις Επιχειρήσεων.
Θέσπιση προγραμμάτων στήριξης και έγκαιρης ευαισθητοποίησης.
Η δημιουργία φιλικού προς τις μεταβιβάσεις Κανονιστικού πλαισίου στην ΕΕ (βελτίωση του Νομοθετικό και Δημοσιονομικού πλαισίου για τις μεταβιβάσεις επιχειρήσεων και άρση των εμποδίων στις διασυνοριακές επενδύσεις). Μείωση των φόρων Κληρονομιάς και Δωρεάς.
Ενθάρρυνση της μεταβίβασης σε τρίτους (π.χ. προώθηση της μεταβίβασης σε εργαζόμενους μέσω του φορολογικού συστήματος).
Να δοθεί η ίδια βαρύτητα στις μεταβιβάσεις όπως και στη δημιουργία νέων επιχειρήσεων και να διευκολυνθεί η χρηματοδότηση για μεταβιβάσεις επιχειρήσεων.
Παροχή συμβουλών και καθοδήγησης προς τις επιχειρήσεις.

Στηρίζουμε το Παρόν, Σχεδιάζουμε το Μέλλον, Διασφαλίζουμε την Επιχειρησιακή Συνέχεια.

Εργαλειοθήκη Μεταβίβασης των Small/Mid-Corporate Επιχειρήσεων: Κωδικοποιήσαμε το σχετικό θεσμικό πλαίσιο. Ανιχνεύουμε τις (ενδο)επιχειρησιακές ανεπάρκειες και δυσλειτουργίες (επικαλύψεις). Πιστοποιούμε τη βιωσιμότητα. Αποτιμούμε την επιχειρησιακή αξία. Επικοινωνούμε (προωθούμε) τις επιχειρηματικές ευκαιρίες (σε μεγάλα & σχετικά ακροατήρια). Κτίζουμε (εδραιώνουμε) συνεργασίες. Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε τη διαδικασία μεταβίβασης (από την οργάνωση της στρατηγικής και τη μεγιστοποίηση της απόδοσης εξόδου, μέχρι την ανεύρεση του δυνητικού επενδυτή και το κλείσιμο της συμφωνίας).