Οι περισσότερες επιχειρήσεις είναι μοναδικές από πολλές απόψεις και αυτό που ταιριάζει στον απερχόμενο ιδιοκτήτη ενδέχεται να μην αποτελεί προτίμηση ενός Δυνητικού αγοραστή ή Εκδοχέα. Ακόμη κι αν λαμβάνονταν υπόψη μόνο τα πλέον προφανή στοιχεία μιας επιχείρησης (μέγεθος και τομέας δραστηριότητας), θα ήταν ενδεχομένως περίπλοκη η αντιστοίχιση ενός Δυνητικού αγοραστή με έναν Δυνητικό Πωλητή στην ίδια περιοχή και την ίδια χρονική στιγμή.

Η οργάνωση της επιχειρησιακής μεταβίβασης μέσω της χαρτογράφησης της αγοράς και δημιουργίας συστήματος (πλατφόρμα) για την αντιστοίχιση προτιμήσεων αλλά, και η παροχή βοήθειας (διευκόλυνση) σε δυνητικούς πωλητές και αγοραστές μέσω δράσεων όπως η ευαισθητοποίηση, η καθιέρωση επαφών και η οικοδόμηση εμπιστοσύνης, είναι οι βασικές συνιστώσες της αποστολή μας.

Η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση επιχειρηματιών για το διακύβευμα της μεταβίβασης/εξαγοράς μιας επιχείρησης και, συνεπώς, για τη σημασία της προετοιμασίας και επαγγελματικής στήριξης κατά τη μεταβίβαση, τόσο για τον πωλητή όσο και τον αγοραστή, διασφαλίζουν τη συνέχεια και την ανάπτυξη των βιώσιμων ΜΜ Επιχειρήσεων.

Η Συμβουλευτική Καθοδήγηση (υποστηρίζουμε όλα τα στάδια ανάπτυξης της Επιχειρησιακής Μεταβίβασης), η Οικοδόμηση Εμπιστοσύνης (ασυμμετρίες πληροφόρησης) και η Καθιέρωση Επαφών ανάμεσα σε Δυνητικούς Αγοραστές (οι οποίοι έχουν υποβληθεί σε έναν πρώτο έλεγχο με βάση τις δεξιότητές, την εμπειρία και τα διαθέσιμα κεφάλαια) και τους Πωλητές, συμβάλλουν στο να υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια στην αγορά.

Μεσομακροπρόθεσμοι στόχοι μας είναι: η Προώθηση της ιδέας για την εξαγορά μιας υφιστάμενης επιχείρησης ως εναλλακτική επιλογή αντί της σύστασης νέας (startup) από το μηδέν. Η Ανάδειξη των χαρακτηριστικών βιωσιμότητας υφιστάμενων επιχειρήσεων και η δυναμική Ανάπτυξη τους. Η Μετατροπή επικερδών δραστηριοτήτων σε βιώσιμες επιχειρήσεις. Η Ανάσχεση του κινδύνου και η Διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας σε Distressed Εταιρίες. Η Ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά. Η Αέναη ανανέωση, και κατά συνέπεια, η Καλλιέργεια της Δημιουργικής Επιχειρηματικότητας και η Ενίσχυση του Οικονομικού Ιστού της χώρας.

Στηρίζουμε το Παρόν, Σχεδιάζουμε το Μέλλον, Διασφαλίζουμε την Επιχειρησιακή Συνέχεια.

Εργαλειοθήκη Μεταβίβασης των Small/Mid-Corporate Επιχειρήσεων: Κωδικοποιήσαμε το σχετικό θεσμικό πλαίσιο. Ανιχνεύουμε τις (ενδο)επιχειρησιακές ανεπάρκειες και δυσλειτουργίες (επικαλύψεις). Πιστοποιούμε τη βιωσιμότητα. Αποτιμούμε την επιχειρησιακή αξία. Επικοινωνούμε (προωθούμε) τις επιχειρηματικές ευκαιρίες (σε μεγάλα & σχετικά ακροατήρια). Κτίζουμε (εδραιώνουμε) συνεργασίες. Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε τη διαδικασία μεταβίβασης (από την οργάνωση της στρατηγικής και τη μεγιστοποίηση της απόδοσης εξόδου, μέχρι την ανεύρεση του δυνητικού επενδυτή και το κλείσιμο της συμφωνίας).