Υποστηρίζουμε ενεργά ότι η εξαγορά μιας υφιστάμενης επιχείρησης σε σχέση με τη δημιουργία νέας επιχείρησης είναι μια ενδιαφέρουσα εναλλακτική λύση και έχει ρηχό ρίσκο. Πολλές αποτυχίες θα μπορούσαν να αποφευχθούν, εάν οι μεταβιβάσεις προγραμματίζονταν έγκαιρα και αναζητούνταν εξειδικευμένες συμβουλές. Η έλλειψη ευαισθητοποίησης των επιχειρηματιών για θέματα μεταβίβασης, η έλλειψη δυνητικών αγοραστών και η ανάγκη επιμόρφωσης μας οδήγησε να οργανώσουμε το Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας το οποίο, με συγκροτημένη προσέγγιση προσφέρει στήριξη και κατάρτιση τόσο σε Δυνητικούς Πωλητές όσο και σε Δυνητικούς Αγοραστές.

Η κατάρτιση και εξατομικευμένη συμβουλευτική καθοδήγηση σε Δυνητικούς Πωλητές αναφέρεται αφενός σε σύνθετα προβλήματα όπως: η νομοθεσία σχετικά με τη διαδοχή, η φορολογία, η προετοιμασία της εταιρίας για πώληση, η εκτίμηση της τιμής μεταβίβασης, σε ολοκληρωμένες λύσεις μεγιστοποίησης της αξίας του υφιστάμενου επιχειρησιακού συστήματος και αφετέρου στην επαφή με Αγοραστές (επενδυτές) και το κλείσιμο της συμφωνίας.

Η Συστηματική εκπαίδευση (coaching) και συμβουλευτική καθοδήγηση (στρατηγικές συμβουλές) των εν δυνάμει Αγοραστών και Νέων Επιχειρηματιών αναφέρεται (με δομημένο και απόλυτα κατανοητό πρόγραμμα εκμάθησης της επιχειρηματικότητας) σε θέματα ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Μοντέλου (επιχειρησιακός καμβάς) και του Επιχειρηματικού Σχεδίου.

Ειδικότερα, η βήμα προς βήμα Καθοδήγησή μας προς τους Νέους Επιχειρηματίες, αφορά: Την καλλιέργεια της Ηγεσίας και το Mentorship. Την δημιουργία Οργανωτικής Δομής και την ανάπτυξη Μηχανογραφικών Λύσεων (τυποποίηση, εναρμόνιση και αυτοματισμός διαδικασιών). Τη Στελέχωση (σχεδιασμός των ηγετικών ρόλων με αξιοκρατική διαβάθμιση ευθυνών και ικανοτήτων), την καλλιέργεια της (ενδο)επιχειρηματικότητας και τη διαμόρφωση της Επιχειρησιακής Στρατηγικής. Την ανάπτυξη διαδικασιών Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ) και συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας. Την ανάπτυξη Στρατηγικής Πελατών και την οργάνωση και διαχείριση του Inbound & Outbound Marketing. Την οργάνωση δομών υποστήριξης της Εξωστρέφειας. Την ανάδειξη της Πληροφορίας (για πελάτες, αγορές, προϊόντα, κ.λπ.) και διάχυση αυτής σε όλα τα στελέχη. Την αύξηση των Πωλήσεων και EBITDA. Την ανάπτυξη νέων Δραστηριοτήτων, νέων Αγορών και νέων Πηγών κέρδους. Λύσεις Χρηματοοικονομικής Διάρθρωσης και Μόχλευσης (χρηματοοικονομικής, λειτουργικής και συνδυασμένης) και ανάλυσης του Επιχειρηματικού Κινδύνου.

Στηρίζουμε το Παρόν, Σχεδιάζουμε το Μέλλον, Διασφαλίζουμε την Επιχειρησιακή Συνέχεια.

Εργαλειοθήκη Μεταβίβασης των Small/Mid-Corporate Επιχειρήσεων: Κωδικοποιήσαμε το σχετικό θεσμικό πλαίσιο. Ανιχνεύουμε τις (ενδο)επιχειρησιακές ανεπάρκειες και δυσλειτουργίες (επικαλύψεις). Πιστοποιούμε τη βιωσιμότητα. Αποτιμούμε την επιχειρησιακή αξία. Επικοινωνούμε (προωθούμε) τις επιχειρηματικές ευκαιρίες (σε μεγάλα & σχετικά ακροατήρια). Κτίζουμε (εδραιώνουμε) συνεργασίες. Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε τη διαδικασία μεταβίβασης (από την οργάνωση της στρατηγικής και τη μεγιστοποίηση της απόδοσης εξόδου, μέχρι την ανεύρεση του δυνητικού επενδυτή και το κλείσιμο της συμφωνίας).