Η μεγιστοποίηση, της προσδοκώμενης επιχειρησιακής αξίας, είναι στενά συνδεδεμένη με την προσαρμοστικότητα της επιχείρησης στην ψηφιακή οικονομία και δικτυακή κοινωνία και το χρηματοοικονομικό και διοικητικό νοικοκύρεμα. Οι διαδικασίες προσαρμογής βελτιώνουν τις υφιστάμενες υποδομές και συνίστανται:

Στην οργάνωση και διαχείριση του ολιστικού μετασχηματισμού, δηλαδή: μετατροπή της επικερδούς δραστηριότητας σε επιχείρηση, ανάδειξη του Εταιρικού Brand και κεφαλαιοποίηση της ιστορικής διαδρομής.
Σε ολοκληρωμένες παρεμβάσεις λειτουργικής αναδιάρθρωσης , όπως: ανασυγκρότηση ικανοτήτων, στρατηγικών και οργάνωσης, ενσωμάτωση λειτουργιών που επιτρέπουν την ανάπτυξη δυναμικών δεξιοτήτων και την αποτελεσματική (εργαλειακή) δραστηριότητα.
Σε δημιουργία προστιθέμενης αξίας με ολοκληρωμένες παρεμβάσεις οικονομικής αναδιάρθρωσης, όπως: εξορθολογισμός σταθερού και μεταβλητού κόστους, διαχείριση των δαπανών και των προσδοκώμενων κερδών ως ισοδύναμα, αναδιάταξη του χρέους ή των ιδίων κεφαλαίων προς το χρέος και ανάκτηση της ρευστότητας.
Στην οργάνωση και διαχείριση του Inbound & Outbound Marketing. Με τον όρο Inbound Marketing εννοούμε τους τρόπους (π.χ. Blogs, Podcasts, Videos, EBooks, Newsletters, Whitepapers, SEO, Social Media Marketing και άλλες μορφές Content Marketing) που χρησιμοποιεί μία εταιρεία για να κερδίσει την προσοχή των καταναλωτών. Το περιεχόμενο αυτό πρέπει να εκπαιδεύει, να εμπνέει, να παρακινεί και να λύνει προβλήματα. Σήμερα, ο ρόλος των Marketers δεν είναι να βρουν υποψήφιους πελάτες, αλλά οι υποψήφιοι πελάτες να βρουν τις εταιρείες που οι Marketers αντιπροσωπεύουν. Ως Outbound Marketing εννοούμε πιο παραδοσιακούς τρόπους προβολής, όπως το να αγοράζεις την προσοχή του κοινού μέσω κλήσεων εν ψυχρώ, Direct Mails, ραδιόφωνο, διαφημίσεις στην τηλεόραση, Flyers για πωλήσεις, Spam, Email Marketing, Telemarketing και την παραδοσιακή διαφήμιση.
Στην στοχευμένη επένδυση σε εργαλεία ανάδειξης της πληροφορίας (για πελάτες, αγορές, προϊόντα, κ.λπ.) και τη διάχυση αυτής σε όλα τα στελέχη. H ψηφιοποίηση βοηθά τις επιχειρήσεις να εξοικονομούν χρόνο και πόρους.
Στην ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων, νέων αγορών και νέων πηγών κέρδους. Στην αύξηση των πωλήσεων και της λειτουργικής κερδοφορίας (δείκτης EBITDA). Την ανάπτυξη προτύπων υποδειγματικής εξυπηρέτησης και διατηρήσιμης επιχειρηματικής δραστηριότητας με πιστή πελατειακή βάση.
Στην καλλιέργεια εξωστρεφούς στρατηγικής αλλά χωρίς στόχους με καθορισμένα γεωγραφικά όρια. Με τη μόχλευση της εκτεταμένης εμβέλειας του διαδικτύου και των πολλών διαθέσιμων τρόπων προώθησης οι επιχειρήσεις σήμερα μπορούν και εξυπηρετούν εξίσου καλά πελάτες της εσωτερικής αγοράς αλλά και κόγχες (φωλιές) της εξωτερικής αγοράς.
Σε παρεμβάσεις διασφαλιστικών παραμέτρων του υλικού κεφαλαίου και διασφάλισης της επιχειρησιακής συνέχειας.

Ενίσχυση της Επιχειρησιακής Αξίας μέσω Εκσυγχρονιστικής Εταιρικής Αναδιάρθρωσης

Η Επιχειρησιακή Αναδιάρθρωση δεν είναι επιλογή. Είναι αναγκαία συνθήκη για την βιώσιμη ρότα ανάπτυξης και για την Προσαρμοστικότητα των επιχειρήσεων στη νέα ψηφιακή οικονομία και δικτυακή κοινωνία. Η Εταιρική Αναδιάρθρωση (το απόλυτο εργαλείο του ανελαστικού management) βελτιστοποιεί τις σύνθετες εταιρικές δομές, εκσυγχρονίζει τις βραδυκίνητες εργασιακές διαδικασίες, ψαλιδίζει τις περιττές θέσεις εργασίας, μειώνει τα κόστη, αναπτύσσει νέες αγορές, νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες και νέες πηγές κέρδους. Κοντολογίς, η επιχειρησιακή αναδιάρθρωση ξαναγράφει τους κανόνες της επιχειρηματικής δράσης, ενσωματώνει τις νέες αντιλήψεις της αγοράς και υιοθετεί μεθόδους που προσδίδουν στην επιχείρηση αέναο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Σκοπός της αναδιάρθρωσης είναι η απελευθέρωση δημιουργικών εταιρικών δυνάμεων, η στήριξη της ανάπτυξης και η μεγιστοποίηση της εταιρικής αξίας προς τους μετόχους, τους πιστωτές ή τους δυνητικούς αγοραστές.

Η αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων διακρίνεται σε δυο (02) κατηγορίες:

τη Χρηματοοικονομική Αναδιάρθρωση

Η χρηματοοικονομική αναδιάρθρωση αναφέρεται σε βελτιώσεις στη δομή του κεφαλαίου της επιχείρησης, όπως: αναδιάρθρωση περιουσιακών στοιχείων, ανάκτηση της ρευστότητας, εξορθολογισμός σταθερού και μεταβλητού κόστους, διαχείριση των δαπανών και των προσδοκώμενων κερδών ως ισοδύναμα, αναδιάταξη του χρέους ή των ιδίων κεφαλαίων προς το χρέος, ρύθμιση ή οριστική διευθέτηση υποχρεώσεων.

τη Λειτουργική Αναδιάρθρωση

Λειτουργική αναδιάρθρωση, είναι η διαδικασία βελτίωσης των υφιστάμενων υποδομών και διασφάλισης της οικονομικής βιωσιμότητας του υποκείμενου επιχειρηματικού μοντέλου. Τα παραδείγματα περιλαμβάνουν τις συγχωνεύσεις, την πώληση τμημάτων ή την εγκατάλειψη γραμμών παραγωγής ή μέτρα περικοπής των δαπανών (π.χ. κλείσιμο των μη αποδοτικών εγκαταστάσεων), την ανάδειξη του Εταιρικού Brand και την καλλιέργεια οργανωσιακής συμπεριφοράς και στρατηγικών, όπως: εστίαση στον πελάτη και τις ανάγκες του, εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού και διατήρηση των ταλέντων, καινοτομία που επικεντρώνεται στην τεχνολογία και την ανάπτυξη της (ενδο)εταιρικής επιχειρηματικότητας, δέσμευση του ανθρώπινου δυναμικού που οδηγεί σε παραγωγικότητα και επιχειρηματική αριστεία, και τέλος, έμφαση στην ευελιξία και προσαρμοστικότητα έναντι της παραδοσιακής διαχείρισης κινδύνων.

Στηρίζουμε το Παρόν, Σχεδιάζουμε το Μέλλον, Διασφαλίζουμε την Επιχειρησιακή Συνέχεια.

Εργαλειοθήκη Μεταβίβασης των Small/Mid-Corporate Επιχειρήσεων: Κωδικοποιήσαμε το σχετικό θεσμικό πλαίσιο. Ανιχνεύουμε τις (ενδο)επιχειρησιακές ανεπάρκειες και δυσλειτουργίες (επικαλύψεις). Πιστοποιούμε τη βιωσιμότητα. Αποτιμούμε την επιχειρησιακή αξία. Επικοινωνούμε (προωθούμε) τις επιχειρηματικές ευκαιρίες (σε μεγάλα & σχετικά ακροατήρια). Κτίζουμε (εδραιώνουμε) συνεργασίες. Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε τη διαδικασία μεταβίβασης (από την οργάνωση της στρατηγικής και τη μεγιστοποίηση της απόδοσης εξόδου, μέχρι την ανεύρεση του δυνητικού επενδυτή και το κλείσιμο της συμφωνίας).