Τα στοιχεία που θα καταχωρήσετε στη επικείμενη φόρμα επικοινωνίας και την ηλεκτρονική αλληλογραφία που θα μας στείλετε είναι απόρρητα. Δηλώνουμε ότι Θα χρησιμοποιήσουμε τα επιχειρησιακά και προσωπικά σας στοιχεία μόνο για τους σκοπούς της επιχειρησιακής μεταβίβασης και μετά από έγγραφη εντολή σας.

Place here contact form