Ένα μέτρο των ταμειακών ροών που δεν συμπεριλαμβάνει τα αποτελέσματα των αποφάσεων χρηματοδότησης. NOI υπολογίζεται ως τα κέρδη προ τόκων και φόρων πολλαπλασιάζεται με ένα μείον το φορολογικό συντελεστή. Επίσης γνωστό ως τα κέρδη μετά από φόρους (NOPAT).