Μνημόνιο συνεννόησης (συμφωνίας). Εκούσια συμφωνία μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών που περιγράφει τους όρους και τις λεπτομέρειες μιας συμφωνίας μεταξύ των μερών, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων και ευθυνών.