Εκφράζει το απαιτούμενο χρονικό διάστημα για την είσπραξη των βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων της επιχείρησης.