Παρατηρείται όταν οι τρέχουσες υποχρεώσεις είναι μεγαλύτερες από τις τρέχουσες απαιτήσεις.