Χρηματοδοτούμενη μοχλευμένη εξαγορά. Προσφορά για εξαγορά εταιρίας με δανειακά κεφάλαια.