Ένα δάνειο που έχει χαμηλότερη προτεραιότητα από ένα ανώτερο δάνειο στην περίπτωση ρευστοποίησης ενός περιουσιακού στοιχείου ή δανεισμού της εταιρείας.