Σε ότι αφορά τον Τραπεζικό Δανεισμό (εκτός των προγραμμάτων ΕΣΠΑ και του Αναπτυξιακού νόμου), ενεργά είναι προγράμματα όπως το Jeremie και το Jessica (για έργα ΣΔΙΤ), δάνεια σε συνεργασία [με το Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο (IfG) & το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την Ανταγωνιστικότητα των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (COSME)] και οι συγχρηματοδοτούμενες με το Ταμείο Επιχειρηματικότητας (ΕΤΕΑΝ) δράσεις Επιχειρηματικής Επανεκκίνησης (ΤΕΠΙΧ).