Κρίνεται επαρκής και ασφαλής όταν τα στοιχεία του ενεργητικού υπερβαίνουν τα στοιχεία του παθητικού.