Η διάρκεια ωφέλιμης (παραγωγικής) ζωής περιουσιακού στοιχείου της επιχείρησης