Από το 2008 η Ευρώπη βιώνει τις επιπτώσεις της σοβαρότερης οικονομικής κρίσης που γνώρισε τα τελευταία 50 χρόνια: για πρώτη φορά υπάρχουν στην Ευρώπη περισσότεροι από 25 εκατ. άνεργοι και, στα περισσότερα κράτη μέλη, οι Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) δεν έχουν καταφέρει ακόμα να επανέλθουν στα επίπεδά τους πριν από την κρίση.

Για να επανέλθει η Ευρώπη στην οικονομική ανάπτυξη και σε υψηλότερα επίπεδα απασχόλησης, χρειάζεται περισσότερους επιχειρηματίες.

Επιχειρηματικότητα είναι η Προσπάθεια για τη δημιουργία, την ιδιοκτησία και την εμπορευματοποίηση μιας ιδέας, μιας τεχνολογίας, ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, καθώς και η ανάληψη των ρίσκων και των ανταμοιβών που αυτό συνεπάγεται.

Η επιχειρηματικότητα σήμερα διδάσκεται (υπάρχουν σαφείς κανόνες, εργαλεία και διαδικασίες που μπορούν να μάθουν οι επιχειρηματίες) και αποτελεί ισχυρή κινητήρια δύναμη της οικονομικής ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης: δημιουργεί νέες εταιρείες και θέσεις απασχόλησης, ανοίγει νέες αγορές, και προωθεί νέες δεξιότητες και ικανότητες.

Στην Ελλάδα, όπως και στην Ευρώπη, οι ΜμΕ αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία επί του συνόλου των επιχειρήσεων (99.9% και 99.8% αντίστοιχα). Η εικόνα αυτή δεν παρουσίασε ιδιαίτερες διακυμάνσεις στα χρόνια της κρίσης, υπονοώντας ότι η διάρθρωση της Ελληνικής οικονομίας, από πλευράς μεγέθους επιχειρήσεων, παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητη.

Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία για το 2019, οι ΜμΕ στην εμπορική μη χρηματοοικονομική οικονομία (non-financial business economy) στην Ελλάδα αριθμούσαν περίπου 780.000 στο σύνολο. Η Ελληνική αγορά είναι κατακερματισμένη και η μικρή σε μέγεθος επιχειρηματικότητα συνδέεται με έλλειψη κεφαλαίων, τεχνολογική υστέρηση, περιορισμένη επένδυση σε ανθρώπινο δυναμικό, εξαγωγική αδυναμία, αδιαφανή διακυβέρνηση, εκτεταμένη φοροδιαφυγή κι αδήλωτη εργασία, που δεν συμβάλουν στην ενδυνάμωση της παραγωγικής βάσης της χώρας μας.

Εφόσον εθνικός στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα νέο παραγωγικό και επιχειρηματικό υπόδειγμα για την Ελληνική οικονομία, επείγει να στρέψουμε την προσοχή και τις προσπάθειές μας στην οργανωτική και παραγωγική ανασυγκρότηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων.

Το στοίχημα για την Ελληνική επιχειρηματικότητα, είναι οι ΜμΕ να αποκτήσουν όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που θα τις κάνουν διεθνώς ανταγωνιστικές και ικανές να ενταχθούν σε εγχώρια και διεθνή παραγωγικά δίκτυα και αλυσίδες αξίας.

Η στρατηγική 'Ευρώπη 2020' ανταποκρίνεται στις μεταβολές αυτές θέτοντας τα θεμέλια για τη μελλοντική ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα, οι οποίες θα είναι έξυπνες, βιώσιμες και χωρίς αποκλεισμούς και θα αντιμετωπίσουν τις πρωταρχικές προκλήσεις της κοινωνίας μας.

Η διόρθωση των παρελθόντων προβλημάτων και η δρομολόγηση μιας πιο βιώσιμης ανάπτυξης για την ΕΕ στο μέλλον αποτελεί κοινή ευθύνη των κρατών μελών και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ.

Αναγνωρίζοντας ότι οι οικονομίες μας είναι στενά συνυφασμένες, η ΕΕ αναδιαμορφώνει την οικονομική της διακυβέρνηση, έτσι ώστε να εξασφαλίσει καλύτερες πολιτικές απαντήσεις στις τρέχουσες και τις μελλοντικές προκλήσεις.

Επιγραμματικά: η αρχή της 'προτεραιότητας στις μικρές επιχειρήσεις' πρέπει να καταστεί η Λυδία λίθος των ευρωπαϊκών και των εθνικών πολιτικών.

Στηρίζουμε το Παρόν, Σχεδιάζουμε το Μέλλον, Διασφαλίζουμε την Επιχειρησιακή Συνέχεια.

Εργαλειοθήκη Μεταβίβασης των Small/Mid-Corporate Επιχειρήσεων: Κωδικοποιήσαμε το σχετικό θεσμικό πλαίσιο. Ανιχνεύουμε τις (ενδο)επιχειρησιακές ανεπάρκειες και δυσλειτουργίες (επικαλύψεις). Πιστοποιούμε τη βιωσιμότητα. Αποτιμούμε την επιχειρησιακή αξία. Επικοινωνούμε (προωθούμε) τις επιχειρηματικές ευκαιρίες (σε μεγάλα & σχετικά ακροατήρια). Κτίζουμε (εδραιώνουμε) συνεργασίες. Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε τη διαδικασία μεταβίβασης (από την οργάνωση της στρατηγικής και τη μεγιστοποίηση της απόδοσης εξόδου, μέχρι την ανεύρεση του δυνητικού επενδυτή και το κλείσιμο της συμφωνίας).