Πωλείται ενεργή επιχείρηση Μεταλλικών Κατασκευών, Μον. Ανώνυμη Εταιρεία (Μον. Α.Ε.) εγκατεστημένη στη BI.ΠΕ. Κομοτηνής, σε διαρκή λειτουργία από το 1987 —και με ανεκτέλεστο έργων EUR 750,000.00 μέχρι τέλους του 2023.

Πλεονεκτήματα: Καθαρός ΑΦΜ, ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, bankability, έσοδα από ενοίκια, ολοκληρωμένη βάση δεδομένων (vldb), κεφαλαιοποίηση της ιστορικής διαδρομής & κινητροδότηση αλλαγής αναπτυξιακού προτύπου μέσω συνεργασιών και εταιρικού μετασχηματισμού (συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή).